I Færder kommunes planverk er det lagt opp til bymessig fortetting i Teie sentrum der eksisterende senterområder skal utvikles som bosteder, møteplasser, handelssteder og arenaer for opplevelse og kultur. Kommunen ønsket å øke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av Teie, ut fra et fortettingsperspektiv, gjennom en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE).

Med dette som bakgrunn har Asplan Viak utarbeidet en DIVE-analyse for Teie basert på Riksantikvarens metode for DIVE-analyser. Metoden er tilpasset lokale forhold og målsettinger. Gjennom fire trinn er stedets historiske karakter (T1), historiske betydning (T2) og kulturhistoriske verdier og muligheter (T3) gjennomgått og vurdert som grunnlag for et faglig begrunnet handlingsrom for utvikling. Alle konklusjoner er beskrevet i tekst og illustrert i kart. Rapportens anbefalinger er Asplan Viaks faglige vurderinger, basert på innspill fra i alt tre større medvirkningsmøter gjennomført som en del av prosessen.

Prosjektkategori Kulturhistorisk stedsanalyse
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Teie, Nøtterøy
Oppdragsgiver Færder kommune
Fagområder Kulturminner og verneverdige bygg
Tidsrom 2017-2018
Kartet viser viktige utviklingstrekk, eksempelvis kulturhistoriske bygninger, elementer, veier, plasser, parker og strukturer som har satt størst preg på Teie sentrum.
Kartet viser viktige utviklingstrekk, eksempelvis kulturhistoriske bygninger, elementer, veier, plasser, parker og strukturer som har satt størst preg på Teie sentrum.
Reguleringsplanen for «Nøtterø – Haveby» fra 1921 utarbeidet av kommuneingeniør Arthur Røed i 1921.
Reguleringsplanen for «Nøtterø – Haveby» fra 1921 utarbeidet av kommuneingeniør Arthur Røed i 1921.
Verdikart: Kartet viser verneverdiene på Teie fordelt på delområdet inndelt etter ulike strukturer. Områder med mørkest rødfarge har størst verneverdi, lyse gule områder har minst verdi.
Verdikart: Kartet viser verneverdiene på Teie fordelt på delområdet inndelt etter ulike strukturer. Områder med mørkest rødfarge har størst verneverdi, lyse gule områder har minst verdi.
Sårbarhetskart. De mørkest blå områdene har størst sårbarhet for nye tiltak, de lyse blå har minst. De oransje områder er pressområder med stor verdi, mens de gule viser randsoner som kan påvirke store verdier.
Sårbarhetskart. De mørkest blå områdene har størst sårbarhet for nye tiltak, de lyse blå har minst. De oransje områder er pressområder med stor verdi, mens de gule viser randsoner som kan påvirke store verdier.
Flyfoto over Teie fra før andre verdenskrig. Bildet viser hvordan reguleringsplanen tok utgangspunkt i den opprinnelige strukturen på Teie. Kilde: Vestfoldmuseene.
Flyfoto over Teie fra før andre verdenskrig. Bildet viser hvordan reguleringsplanen tok utgangspunkt i den opprinnelige strukturen på Teie. Kilde: Vestfoldmuseene.

Relatert innhold

Samuel Billaud Feragen på feltarbeid i Gjerstad kommune, hvor Asplan Viak testet ut systemet for registreringen av verneverdige bygninger. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak app-registrerer bygninger for Riksantikvaren

Les mer
Illustrasjon av nye «Gartnerplassen» på Nore Neset.
Prosjekt

Sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudie Nore Neset

Les mer
 Byrommene – Torget – Vetrlidsallmenningen -  Finnegårdsgaten - Bryggen skal utformes.  Foto: Shutterstock
Nyhet

Asplan Viak videre i konkurransen om utforming av sentrale byrom i Bergen

Les mer
Verneplan for gravplass Veileder. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Verneplan for gravplass Veileder

Les mer