Asplan Viak har bistått Klimaetaten i Oslo i arbeidet med å utarbeide Norges første kommunale klimasårbarhetsanalyse. Klimasårbarhetsanalysen undersøker hvor robust og sårbar hovedstaden er i møte med framskrevne klimaendringer, og hvor det er behov for klimatilpasningstiltak.

Oslo kommune har vedtatt at Oslo skal bli en klimarobust by. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Oslos klimastrategi 2030 har Klimaetaten utarbeidet en klimasårbarhetsanalyse, basert på framskrevne scenarioer for fortsatt høye klimagassutslipp globalt fram mot 2100. Analysen er basert på rapporten «Klimaprofil for Oslo og Akershus» utviklet av Norsk klimaservicesenter i 2017, som igjen er basert på rapporten «Klima i Norge 2100». Flere fagmiljøer, som Meteorologisk institutt, Norges Vassdrags-og energidirektorat, Nansensenteret, Menon og Miljødirektoratet har også bidratt inn i arbeidet.

Asplan Viak har bidratt med gjennomføring av arbeidsmøter, sortering av informasjon, datainnhenting og tekstbidrag. Erling Gunnufsen har vært Asplan Viaks prosjektkoordinator og oppdragsleder. Johannes Aicher har gitt støtte til gjennomføring av arbeidsmøter og bidratt til strukturering og analyse av informasjon fra arbeidsmøtene. Haakon Haanes har bidratt med å skrive kapittelet om klimaendringer og klimautfordringer. Lars Bugge, Julie Lyslo Skullestad og Brita Velken har bidratt med fagtekster på blant annet indirekte klimakonsekvenser, klimautfordringer og tidligere naturhendelser i Oslo. Nina Rieck har delt av sine erfaringer med lokalklimaanalyser og Anette Gundersen har vurdert klimakonsekvenser for Oslos naturmiljø.

 

Prosjektkategori Analyse
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Oslo
Oppdragsgiver Oslo kommune, Klimaetaten
Fagområder Klimatilpasning, lokalklimaanalyse

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Torsdag kan du se Asplan Viaks Rune Skeie på TED Countdown-scenen hvor han snakker om byplanlegging som en viktig faktor mot tap av biologisk mangfold. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak deltar på TED Countdown

Les mer