I november 2015 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nye krav til energiforsyning i byggteknisk forskrift (TEK10), der det het at «bygning med over 1 000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer». Dette kravet er seinere inkludert i TEK 17.

I løpet av vinter/vår 2016 var det mye debatt knyttet til formuleringer i veiledningen til forskriften. På vegne av DiBK utarbeidet Asplan Viak derfor utredningen «Energi­fleksibilitet i bygg - en studie av konsekvenser av preaksepterte løsninger». Vi utviklet i den forbindelse også et funksjonelt beregnings­verktøy for å sammenligne kostnader for ulike alternativer.

Høsten 2017 ble Asplan Viak bedt om å gjennomføre en vurdering av kostnadskonsekvenser av en eventuell endring av andelen energifleksibel energiforsyning fra 60 % til 80 % av normert netto varme­behov, ved bruk av verktøyet vi har utviklet. KMD/DiBK har benyttet denne utredningen som en del av sitt beslutningsunderlag i arbeidet med å vurdere forskriftsendringer på dette punktet.

KMD/DiBK har 13.02.2018 lagt på høring et forslag til endring i energiforsyningskravet til bygninger over 1000 m².  Det konkrete forslaget er at andel av varmebehovet som skal dekkes av energifleksible systemer økes fra minimum 60 prosent til minimum 80 prosent. Samtidig foreslås det å endre kravet til prosentandel energifleksibelt varmebehov fra å være en preakseptert ytelse til å bli et forskriftskrav. Høringsfristen for forslaget er satt til 20.4.18.

Beregningene i Asplan Viaks utredning tilsier at de samlede merkostnadene for utbygger (i år 0) vil ligge et sted mellom 50 og 170 kr/m², avhengig av bygningskategori og hvilken energiforsyningsløsning utbygger velger. Merkostnaden er i utgangspunktet størst for utbygger av en bolig­blokk, men i slike bygg kan det evt. velges en forenklet løsning for romoppvarming, der radiator-/‌gulvvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, noe som vil redusere merkostnaden betydelig. Ovenfor er det vist resultatene for en boligblokk.

Prosjektkategori Energi og miljø i bygg
Kompetanseområder Energi og miljø
Leveranse Utredning
Oppdragsgiver Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom 2016-2018

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer