Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Flere togavganger og kortere reisetid vil knytte byene tettere sammen og bidra til at veksten i persontrafikk kan tas med kollektivtransport. Nytt dobbeltspor på strekningen fra Tønsberg til Larvik inngår i denne satsingen.

Planlegging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik foregår i et nært samarbeid med Norconsult under navnet NOAV. Oppdraget omfatter planlegging av dobbeltspor fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg med stasjoner i Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik, fram til Kleivertunnelen i Larvik. Viktige mål for arbeidet er kort reisetid, høy kapasitet, regionvekst og by- og tettstedsutvikling, samt begrenset arealinngrep. Hensynet til kulturmiljø, naturmangfold, dyrket mark og nærmiljø er noen av de viktigste temaene i planarbeidet.

Vestfold har et rikt plante- og dyreliv, og hele tjue prosent av samlet areal er dyrket mark. Som følge av de naturgitte forholdene har fylket også en lang og rik historie. By- og tettstedstrukturen er tydelig, og regionen har langt på vei felles arbeids- og boligmarked. De tyngste befolknings- og arbeidsplasskonsentrasjonene på InterCity-strekningen Oslo-Skien ligger i tilknytning til byene og deres sentrum. Det er utfordrende å finne gode løsninger som sikrer sentral stasjonslokalisering samtidig som de nye dobbeltsporene skal tåle høye hastigheter, gi kort reisetid og holde investerings­kostnadene nede. Oppdraget utføres i et tett samarbeid mellom Norconsult og Asplan Viak, hvor Norconsult er kontrakts­ansvarlig. Asplan Viak har sentrale roller innenfor oppdragsledelse og prosjektstyring, tekniske fag og fag innenfor byutvikling, plan og konsekvensutredning.

Forstudiet ble gjennomført i perioden mars 2015 til april 2016. Planprogram­met for strekningen fra Stokke til Larvik ble fastsatt i desember 2017. Arbeidet med teknisk hovedplan som grunnlag for utarbeidelse av kommunedel­plan med konsekvensutredning for strekningen Stokke - Larvik sikter på kommunale vedtak i 2019.

Bane NORs nettsider kan stasjonsmodellene for stasjonsalternativene i Stokke, Sandefjord og Larvik utviklet av Norconsult og Asplan Viak studeres nærmere. Her ligger også oppdatert info om fremdrift.

 

Prosjektkategori Jernbane, planlegging, knutepunktutvikling
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Vestfold
Oppdragsgiver Bane NOR
Fagområder Kommunedelplaner, konsekvensutredninger, mulighetsstudier, klimabudsjett, miljøprogram, visualisering, GIS/geodata, vegplanlegging, hydrogeologi, støy og akustikk
Tidsrom 2015 - pågår
Stokke stasjon - atkomst. Sett fra Tassebekkveien. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stokke stasjon - atkomst. Sett fra Tassebekkveien. Illustrasjon: Asplan Viak.
Sandefjord stasjon i Gokstadkorridoren - atkomst. Sett fra Peter Castbergs gate. Illustrasjon: Asplan Viak.
Sandefjord stasjon i Gokstadkorridoren - atkomst. Sett fra Peter Castbergs gate. Illustrasjon: Asplan Viak.
Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - oversiktsperspektiv. Sett fra Mokollen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - oversiktsperspektiv. Sett fra Mokollen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ høy stasjon. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ høy stasjon. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ med stasjon på terreng/litt hevet. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ med stasjon på terreng/litt hevet. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Kongegatakorridoren - sett fra Storgata. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Kongegatakorridoren - sett fra Storgata. Illustrasjon: Asplan Viak.
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie boligplan

Les mer
Kartet viser området hvor det skal lages kommunedelplan for ny E16 fra E6 og til Kongsvinger. Illustrasjon: Nye Veier
Nyhet

Asplan Viak og Rambøll landet stor E16-kontrakt hos Nye Veier

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Les mer