Ombygging av Skorgeneskrysset i Tresfjorden i Vestnes kommune kom som en følge av byggingen av Tresfjordbrua.

E136 som tidligere gikk rundt Tresfjorden er nå lagt på den nye brua over fjorden og den gamle vegen har blitt Fv.163.

Omleggingen førte til endret kjøremønster i Skorgeneskrysset og trafikken ble vesentlig redusert. Den gamle koblingen mot E39 ble stengt og omgjort til adkomstveg, og det nye hovedløpet for Fv163 er lagt nordover.

Det er lagt til rette for kollektivtransport med bussholdeplasser på hver side av krysset, samt gang- og sykkelveger med kryssing i plan. Anlegget er utformet etter kravene om universell utforming og gir bedre sikkerhet for myke trafikkantet som ferdes på strekningen. Det er også etablert felles avkjørsel for flere av eiendommene langs vegen.

Resultatet er et kryss som er mer trafikksikkert enn tidligere, med bedre kurvatur og siktforhold, og et mer logisk kjøremønster.

Oppdraget er prosjektert i 3D med tverrfaglig modell ved hjelp av programvaren Novapoint.

Byggestart var høsten 2016 og anlegget ble ferdigstilt sommeren 2017.

Prosjektkategori Samferdselsanlegg
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Vestnes kommune, Møre og Romsdal
Leveranse Byggeplan
Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt
Fagområder Veg, vann og avløp, elektro
Tidsrom 2015-2016
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Leaparken barnehage

Les mer