Hvordan få bussen fortere fram i Bergen?

God fremkommelighet er en forutsetning for et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. I Bergen er det behov for tiltak som kollektivfelt, signalprioritering og effektive holdeplasser for å redusere reisetid og forsinkelser for trafikantene. Prioriterer vi å få kollektivtransporten fortere fram, uten kø, kork og forsinkelser, kan flere velge å la bilen stå og reise kollektivt.

Vi har kartlagt fremkommelighetsutfordringer for buss i og rundt Bergen på oppdrag fra Vestland fylkeskommune. Prosjektet innebærer å samle og systematisere tilgjengelig informasjon om utfordringer og tiltak, og drøfte hvordan fremkommeligheten for buss kan bedres i og rundt Bergen. 

Vestland fylkeskommune arbeider med regional transportplan (RTP), og har fått støtte fra KMD til å greie ut aktuelle tiltak for å bedre fremkommeligheten på strekninger med trafikale hindringer. Fylkeskommunen ønsker en utredning av fremkommelighetstiltak for kollektivruter med buss i og rundt Bergen. Rapporten skal inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for strategiarbeidet knyttet til fremmelighetstiltak i RTP.

Busstilbudet i Bergen er omfattende og betyr mye for fylkets samlede mobilitet. Et effektivt kollektivsystem med rask framføring og god fremkommelighet er viktig for å utvikle et attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud i tråd med nullvekstmålet og regionale planer for transport.

Kompetanseområder Urbanet Analyse
Deltagende kompetansområder Samfunnsplanlegging og analyse
Leveranse UA-Rapport 153/2021
Oppdragsgiver Vestland fylkeskommune
Fagområder Markedsrettet kollektivtransport
Tidsrom 2021

Kontakt

Kristine Wika Haraldsen
Urbanet analyse
+47 988 17 296

Relatert innhold