I forbindelse med separering av avløp i Fredlybekken avløpssone, og forberedelse for bygging av Nydalsbrua over Nidelva, har Steg Entreprenør AS i samarbeid med Østergaard AS etablert nye VA-ledninger. Asplan Viak har detaljprosjektert traseer og kummer, vært ansvarlig søker og sørget for plan for trafikksikring/arbeidsvarsling.

Fredlybekken ligger i dag i rør til Nidelva. Røret ble etablert omkring 1960 i det opprinnelige bekkedraget. Spillvann fra området er ført inn i det samme røret slik at både overvann og spillvann føres ut av området i et felles avløpsrør. Når det kommer store mengder regn, har ikke pumpestasjonen ved Nidelva tilstrekkelig kapasitet til å pumpe alt avløpsvannet over i avløpstunnelen. Dermed slippes deler av avløpsvannet rett i Nidelva og er det største spillvannsutslippet til Nidelva fra kommunens avløpsnett.

Trondheim kommune har i flere år arbeidet aktivt med åpning av bekker som tidligere er lagt i rør. Dermed blir vannet en ressurs i bymiljøet, med økt biologisk mangfold og bedre flomsikkerhet. I planene inngår dermed også omfattende arbeider på vann- og avløpsledningsnettet.

Steg Entreprenør AS fikk kontrakt på totalentreprise «Fredlybekken. Forberedelse Nydalsbrua.» Dette er et «kinderegg» av en NoDig-jobb: Tunnelering av nesten 375 m OV DN2000 BTG ut til Nidelva, retningsstyrt boring av 250 m SP DN630 PE og 170 m VL DN250 PE, samt 100 m pilotrørsboring for etablering av SP DN710 PE i stål varerør. De nye ledningene ligger dypt, og krysser under blant annet E6. Det har blitt spuntet arbeidsgroper, og det er utført kalkstabilisering. Det ble også nødvendig å anlegge en motfylling i elva for stabilisering av skråningen der den nye overvannsledningen tunneleres ut.

Steg Entreprenør har hatt danske Østergaard AS som sin samarbeidspartner. Asplan Viak har sammen med flere andre rådgiverselskaper bistått med prosjektering: Asplan Viak har detaljprosjektert traseer og kummer, vært ansvarlig søker og sørget for plan for trafikksikring/arbeidsvarsling. Det har vært svært utfordrende grunnforhold og både Multiconsult, WatnConsult, Niras og NGI har bistått med geoteknisk prosjektering og kontroll. Byggherre Trondheim kommune hadde også knyttet til seg Vianova Trondheim for overordnet prosjektering, systemvurdering og bistand ifm. totalentreprisen.

Prosjektkategori Ledningsfornying NoDig
Kompetanseområder Vann- og miljøteknikk
Lokasjon Trondheim
Leveranse Detaljprosjektering VA, søknader iht. Plan- og bygningsloven, SHA-koordinator for prosjekteringsfasen, trafikksikringsplan/arbeidsvarsling.
Oppdragsgiver Steg Entreprenør AS
Fagområder VA, bygg (prosjektering av betong og armering i plassbygget kum), samt vei.
Tidsrom 2018-2019
Størrelse Tunnelering av nesten 375 m OV DN2000 BTG ut til Nidelva, retningsstyrt boring av 250 m SP DN630 PE og 170 m VL DN250 PE, samt 100 m pilotrørsboring for etablering av SP DN710 PE.
Samarbeidspartnere Steg Entreprenør AS, Østergaard AS, Trondheim kommune, Vianova Trondheim, Multiconsult, WatnConsult og Niras.

Relatert innhold

Glade prisvinnere: Bildet viser  Linn Lodgaard (t.v.) og Kamilla Tronhuus Hannasvik og ovenifra og ned Kristian Ohr, Svein Erik Bakken og veileder Rolf E. Petersen. Foto: RIF
Nyhet

Fikk pris for beste VA-bachelor

Les mer
Rulle og skateområdet er sentralt i aktivitetsparken i Lakkegata. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Asplan Viak i Oslo bys arkitekturpris 2020

Les mer
Vestmarka flomsone. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Flom- og vannlinje beregninger - Vestmarka næringsområde

Les mer
Foto: Sandum AS
Prosjekt

«Verdenspremiere» i utblokking av stor vannledning i Trondheim

Les mer