Områderegulering for Mindemyren ble vedtatt i 2014 og legger til rette for transformasjon av et område som i dag i stor grad omfatter arealkrevende næring til en tett bydel med kontorarbeidsplasser, boliger, parker og annet sentrumsformål. Notatet vurderer hvorvidt områdereguleringen har vært og er et godt styringsredskap for gjennomføring.

På oppdrag for NIBR har Asplan Viak utarbeidet et notat om Områderegulering for Mindemyren i et gjennomføringsperspektiv. Notatet inngår som grunnlag for Bergen kommunes prosjekt «Fra plan til realisering», som ser på om kommunene har de riktige verktøyene til å gjennomføre større fortettingsprosjekt. Notatet vurderer blant annet plangrep, noen særskilte tema og sterke og svake sider ved gjennomføringsmodellen der kostnader til felles, offentlig infrastruktur dekkes med en fast sum per m2 nybygg. Vurderingene bygger på dokumentgjennomgang og kvalitative intervju med ansatte i kommunen, andre myndigheter og grunneiere/utviklere.

Prosjektkategori Evaluering
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Bergen
Leveranse Evaluering
Oppdragsgiver NIBR (Norsk Institutt for By- og Regionforskning)
Fagområder Analyse
Tidsrom 2018

Relatert innhold

Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Prosjekt

Områderegulering Totteskogen Hemsedal

Les mer
KDP Straume – Hva ville den. En kommunedelplan (KDP) er den overordnede arealplanen i et område. Den avklarer vern og hvilken arealbruk som er tillatt. De viktigste grepene i planen ble listet opp og synliggjort i kartfortellingen. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)
Prosjekt

Evaluering av Kommunedelplan for Straume

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Mysen idrettspark

Les mer