Asplan Viak har vært engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å evaluere Fjellprogrammet, som var et femårig program for å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.

Den overordnede målsettingen for Fjellprogrammet var å bidra til en styrking av grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene gjennom å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. Det var også et mål at større og mer regionalt rettede tiltak skulle prioriteres framfor små prosjekt med lokal effekt.

Programmet hadde en årlig ramme på 10 millioner kroner i årene 2013-2017, og Oppland fylkeskommune har hatt ansvaret for å forvalte midlene i Fjellprogrammet på vegne av fjellområdene i Sør-Norge. I løpet av perioden 2013 til 2017 ble det gjennomført fire runder med utlysninger og tildeling av midler til totalt 44 ulike prosjekt.

Formålet med evalueringen av Fjellprogrammet har vært å gi kunnskap som kan brukes i videre utvikling av arbeidet med verdiskaping basert på natur- og kulturressurser, og gi anbefalinger til hvordan kommuner og fylkeskommuner kan arbeide med verdiskaping i fjellområdene for å styrke grunnlaget for verdiskaping. Det er derfor fokusert på hvordan det er arbeidet med Fjellprogrammet, hvordan utlysninger er utformet og gjennomført, samt hvilke prosjekt som er tildelt midler. Det er også sett nærmere på syv utvalgte prosjekt, og blant annet vurdert i hvilken grad støtten har vært utløsende for realisering av prosjektene og i hvilken grad enkeltprosjekt har bidratt til måloppnåelse for programmet.

Evalueringen er gjennomført med utgangspunkt i en omfattende dokumentgjennomgang og dybdeintervju med 16 informanter.

Prosjektkategori Samfunnsanalyse
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Fjellområdene i Sør-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet)
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fagområder Plan
Tidsrom 2019-2020

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer