Espern er en ny bydel ved strandsonen på Hamar. Det tidligere industriområdet, som har rommet blant annet Furnes Hamjern, skal transformeres til bolig- og næringsområde.

Området grenser til Åkersvika naturreservat og planlegges med strandsonepark mot Mjøsa som inneholder brygger, badestrand, lekeareal, utkikkspunkt og naturområder. Byrom inneholder torg med vannspeil/skøytebane, lekeplasser, gater og plasser.

Prosjektet grenser til reguleringsplan for Espern bru (Asplan Viak) og har fokus på gang- og sykkelforbindelser, torg- og plassdannelse og siktlinjer til Mjøsa. Deler av gate planlegges som Shared Space. På grunn av 200-års flomhøyde, skal området heves opp og samtidig tilpasses eksisterende vernede bygninger.

En stedegen vegetasjonspalett er utarbeidet for strandsoneparken for å ivareta skjerming mot naturreservatet, samt bølgedempende tiltak og erosjonssikring langs Mjøsa.

Som bindende vedlegg til detaljreguleringsplan er det utarbeidet Formingsveileder for Espern som skal sikre kvaliteter i uterom.

Asplan Viak har utarbeidet landskapsplan til detaljregulering, formingsveileder, ROS-analyse, trafikkanalyse og teknisk plan. Asplan Viak har samarbeidet med Lund&Slaatto arkitekter (ARK) og utarbeidet overvannsplan i samarbeid med COWI (VA).

Prosjektkategori Landskapsarkitketur, byrom, strandsone
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Hamar kommune
Leveranse Landskapsplan til detaljregulering, formingsveileder, ROS-analyse, trafikkanalyse og teknisk plan.
Oppdragsgiver Espern Eiendom AS
Tidsrom 2017 - 2019
Størrelse 100 daa
Samarbeidspartnere Lund&Slaatto arkitekter AS, COWI AS.
Formingsveileder strandsone. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsveileder strandsone. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsveileder sykkelprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsveileder sykkelprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt fra formingsveilederen. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt fra formingsveilederen. Illustrasjon: Asplan Viak
Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer