Asplan Viak AS har prosjektert reguleringsplan og byggeplan for kollektivknutepunkt ved krysset E39 / Fv. 163 på Brastad i Vestnes kommune.

Kollektivknutepunktet består av busslommer i nord- og sørgående retning ved E39, parkeringsplass for pendlere og en undergang for gående og syklende under E39.

Målet for bygging av kollektivknutepunktet var å tilrettelegge for at beboere i Tresfjorden kan benytte kollektivtilbudet langs E39 og dermed redusere behovet for bruk av personbil inn til byene. Nye gang- og sykkelveger knytter parkeringen sammen med busslommene med planfri kryssing under E39 i en plasstøpt fotgjengerundergang. Anlegget er prosjektert i henhold til kravene i håndbok V129 «Universell utforming av veger og gater».

Oppdraget er prosjektert i 3D med tverrfaglig modell ved hjelp av programvaren Novapoint.

Byggestart var høsten 2016 og anlegget ble ferdigstilt sommeren 2017.

Prosjektkategori Samferdselsanlegg
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Vestnes kommune i Møre og Romsdal
Leveranse Reguleringsplan og byggeplan
Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt
Fagområder veg, vann og avløp, elektro og konstruksjoner
Tidsrom 2015-2016
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Leaparken barnehage

Les mer