Fra vingleveg til hovedveg

E6 Øyer – Otta (Øyer – Frya og Sjoa – Otta) er ca. 90 kilometer til sammen og en viktig vegrute både lokalt, regionalt og nasjonalt. Strekningen har derimot varierende standard, og den er både ulykkesbelastet og flomutsatt. En komplett reguleringsplan for de to strekningene skal sikre en mer trafikksikker og enklere reisehverdag på en av landets hovedveger.

Gjennom rammeavtale med Nye Veier skal Asplan Viak utarbeide en komplett reguleringsplan med konsekvensutredning for strekningen på E6 mellom Øyer og Frya i kommunene Øyer og Ringebu. I tillegg inngår det også i oppdraget å fornye reguleringsplanen på strekningen lengre nord mellom Sjoa og Otta i Sel kommune.

Strekningen Øyer-Frya er omtrent 40 km lang. Planen skal inneholde alle nødvendige arealer for bygging, drift og vedlikehold av det nye veganlegget. Strekningen Sjoa-Otta er 11 km lang. Denne reguleringsplanen ble vedtatt i 2011/2013, og har noen mangler for å kunne brukes som fullstendig grunnlag til ny utbygging.

Det skal utarbeides nødvendig teknisk grunnlag for å avklare arealbehov og løsninger innenfor planområdet. Nødvendige tillatelser for å kunne realisere prosjektet skal innhentes, dette gjelder eksempelvis utslippstillatelser. 

Prosjektet skal sertifiseres etter miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL, hvor det tilstrebes nivå «Excellent». Dette skal fremme bærekraft og kvalitet i prosjektet.

Asplan Viak vil gjennom prosjektet være med på å realisere Nye Veiers mål om betydelig økt trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet og raskere reisevei som skal bidra til lokal, regional og nasjonal verdiskaping. 

E6 er en av Norges viktigste samferdselsårer og nå skal reisetiden ned. Vi skal finne løsninger som legger til rette for en helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift.

Prosjektkategori Europaveg, Detaljreguleringsplan
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Gudbrandsdalen, Innlandet
Leveranse Detaljreguleringsplan Teknisk plan og reguleringsplan med konsekvensutredning
Oppdragsgiver Nye Veier
Fagområder Oppdragsledelse, veg, landskap, overvann/VA, trafikksikkerhet, støy, klimabudsjett/LCA, estetisk oppfølgingsplan, hydrologi/flom, ras og skred, plan, YM, naturmiljø, vannmiljø, kulturarv, naturressurser, frilufts- by og bygdeliv, økonomisk kompensasjon
Tidsrom September 2020 - juni 2023
Samarbeidspartnere Aas Jacobsen med underkonsulenter
Vi er veldig fornøyde med nok en gang å være foretrukket rådgiver for en stor og viktig planleggingsoppgave fra Nye Veier. For oss som selskap er dette med å befeste og styrke vår rolle som en viktig aktør og leverandør av spisskompetanse i planlegging av nasjonalt viktige samferdselsanlegg.
Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør Infrastruktur i Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Illustrasjon: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Gyldenløves gate

Les mer
E6 Kvænangsfjellet
Prosjekt

E6 Kvænangsfjellet

Les mer
Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer