Forussletta er et av mange delprosjekter som inngår i Bussveien; en storsatsning på Nord-Jæren for å fremme kollektivtransporten i regionen.

Fylkesveg 44 er hovedferdselsåren for kollektivtrafikk mellom Stavanger og Sandnes. Bussveien på Forussletta er 1200 m lang, med midtstilte kollektivfelt med rabatt mot kjørefeltene. Det er sykkelfelt og fortau på begge sider og total vegbredde utgjør 27 meter.

Det er bygd tre rundkjøringer og et T-kryss er bygd om som en del av prosjektet.

Fordelene med bussveien er å gi bussene høyeste prioritet, og gi passasjerene en mer komfortabel reise ved blant annet å erstatte busslommer med kantstopp slik at bussene unngår unødige svingebevegelser. Bussveien er også laget slik at det kan settes skinnegående transportmidler/bybane på strekningen ved et senere tidspunkt, ved blant annet å legge ledninger og kabler utenfor kollektivfeltene.

Den flotte gata gir området et løft og gir grobunn for transformasjon og fornying i de nærliggende områdene, som er preget av bilbasert næringsvirksomhet i dag.

Prosjektkategori Samferdselsanlegg
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Sandnes
Leveranse Reguleringsplan og byggeplan
Oppdragsgiver Statens vegvesen region vest
Fagområder Veg, vann og avløp, landskap, konstruksjoner, støy
Tidsrom 2010-2012
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

Relatert innhold

Foto: Emile Ashley
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Hillevågsvegen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Vaulen

Les mer