Bonus-/malus-systemer for kjøp av persontransport med tog

Hvordan bør kontraktene mellom myndighetene og togoperatørene utformes for at togtilbudet skal bli best mulig for trafikantene?

Jernbanereformen medfører konkurranse om å drive persontogtransport i Norge. Det betyr at det vil komme inn flere togoperatører som vil styre etter bedriftsøkonomiske kriterier og optimere togtilbudet gitt de rammebetingelsene som ligger i trafikkavtalene. Utfordringene med nye og mer markedsrettede trafikkavtaler vil være å utvikle insentiver som stimulerer operatørene til også å ta hensyn til andre målsettinger ved togtilbudet enn lavest mulig kostnader.

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet har vi utredet bonus-/malus-systemer for kjøp av persontransport med tog. Oppdraget er gjennomført i samarbeid med nederlandske inno-V og tyske KCW. Oppdraget gikk ut på å studere ulike løsninger for mer innovative og insentivbaserte trafikk­avtaler for persontransport med tog, som tar hensyn til lokale forhold og de ulike målsettinger som transportsektoren er satt til å løse. I litteraturstudien har vi sett på ulike typer trafikkavtaler og rammebetingelser fra Tyskland, Nederland, Storbritannia og Sverige. For hver trafikkavtale er insentiver kartlagt, og vi vurderer overførbarhet til Norge. Videre analyseres effekt av kartlagte insentiver på tre persontransporttilbud i Norge.

Anbefalingen er klar: la operatørene betale for trafikk­avtalene og deretter jobbe for å oppnå bonuser gjennom bedret tilbud og passasjervekst. Samtidig er det viktig å bygge opp et sikkerhetsnett som gjør at operatørene tar tilstrekkelig hensyn til trafikantene i den videre utviklingen av tilbudet.

Resultatet av studien er konkrete anbefalinger om bonus-/malus-systemer og sikkerhetsnett for å sikre trafikantene et så godt som mulig togtilbud. Våre analyser for tre banestrekninger viser at anbefalte insentivmodell kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 132 millioner kr årlig til et lavere vederlag enn i dag. 

 Denne rapporten er en sladdet versjon hvor sensitiv informasjon er tatt ut. Enkelte steder er hele avsnitt og figurer tatt ut. 

Kompetanseområder Urbanet Analyse
Leveranse UA-Rapport 137/2019
Oppdragsgiver Jernbanedirektoratet
Fagområder Takster og konkurranseutsetting
Tidsrom 2018-2019
Samarbeidspartnere Inno-V og KCW

Kontakt

Kristine Wika Haraldsen
Urbanet analyse
+47 988 17 296
Bård Norheim
Urbanet analyse
+47 911 88 057
Torbjörn Eriksson
Urbanet analyse
+46 70 392 69 04

Rapporter

Bonus-/malus-systemer for kjøp av persontransport med tog. UA-Rapport 137/2019. 

Relatert innhold