I dette prosjektet har Asplan Viak bistått Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) med å få på plass et ambisiøst, konkret, solid og etterrettelig system for å kunne rapportere på FNs bærekraftsmål. Ved hjelp av våre analyser, og medvirkning fra Sit og Sits viktigste interessenter, har vi sammen kommet fram til de mest relevante bærekraftsmålene, måleindikatorer og tiltak som Sit kan benytte på veien mot en bærekraftig utvikling.


De globale miljø-, klima- og helseutfordringene vi står overfor, gjør det tvingende nødvendig at bedrifter, organisasjoner og politikere setter bærekraft øverst på dagsorden. For mange virksomheter framstår bærekraft- og bærekraftsmålene fortsatt som noe relativt abstrakt og vanskelig å relatere til sin egen daglige drift.

 

Sit har gjennom dette prosjektet satt bærekraft øverst på sin dagsorden og tilpasset FNs bærekraftsmål til eget virke for å kunne bidra konkret i den globale dugnaden for en mer bærekraftig utvikling. Dette arbeidet har vært en kombinasjon av Asplan Viaks analyser og faglige innspill, og medvirkning fra ledelsen, de ansatte og studentene. Sammen har vi avdekket hva Sit allerede gjør som bidrar positivt for å nå bærekraftsmålene. Arbeidet har også vist at Sit er en svært ambisiøs og bevisst aktør som allerede har iverksatt mange konkrete tiltak. Asplan Viak har bistått med å sette de ulike tiltakene i system og koblet dem direkte til bærekraftsmålene. Vi har også utfordret Sit til å strekke seg enda lengre, ved introdusere nye temaer, mål og tiltak hvor Sit kan utgjøre de største forskjellene – både for seg selv og sine omgivelser på veien mot en bærekraftig utvikling.
 

Sammen med Sit kom vi fram til 10 prioriterte bærekraftsmål og 45 måleindikatorer som skal danne rammene for Sits bærekraftsarbeid. Ved hjelp av årlig rapportering, kan Sit selv holde oversikt over utviklingen innenfor hvert mål ved hjelp av indikatorene, og hvilke tiltak som må iverksettes for at utviklingen skal gå rett vei. Aktiv medvirkning fra ledelsen, de ansatte og studenter underveis sikret den nødvendige forankringen i organisasjonen. Prosjektet gjør at Sit nå er i stand til å bidra konkret og systematisk i den globale dugnaden med reelle, fysiske tiltak som sikrer forbedring år for år. Til sammen sørger dette for miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraft i praksis.

Prosjektkategori Bærekraft, FNs bærekraftsmål, Miljøstyring, Analyse og planlegging
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Trondheim
Leveranse Mulighetsstudie for bærekraftsarbeid
Oppdragsgiver Sit, Studentsamskipnaden ved NTNU
Fagområder Energi og miljø, plan og analyse, landskapsarkitektur
Tidsrom Desember 2020 – februar 2021
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Sammen med Sit har vi plukket ut 10 bærekraftsmål som bærekraftsarbeidet skal fokuseres rundt. Målene er organisert med en flat struktur for å illustrere at ingen mål er viktigere enn andre. Det er helheten som gir en bærekraftig utvikling.
Sammen med Sit har vi plukket ut 10 bærekraftsmål som bærekraftsarbeidet skal fokuseres rundt. Målene er organisert med en flat struktur for å illustrere at ingen mål er viktigere enn andre. Det er helheten som gir en bærekraftig utvikling.
Utklipp fra workshop med ledelsen i Sit. Medvirkning er viktig for å kunne foreslå relevante tiltak og for forankring av arbeidet i organisasjonen. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Utklipp fra workshop med ledelsen i Sit. Medvirkning er viktig for å kunne foreslå relevante tiltak og for forankring av arbeidet i organisasjonen. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer