Asplan Viak har vært engasjert av Buskerud fylkeskommune for å utarbeide en bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet, for å gi en oversikt over status når det gjelder økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Med bærekraftig utvikling menes en forvaltning og fordeling av de ressursene man har tilgjengelig, slik at de kommer til nytte både for nåværende og kommende generasjoner, og for alle grupper i samfunnet. Utgangspunktet for arbeidet har vært FNs 17 bærekraftsmål, men tilpasset nasjonale og regionale forhold.

Det er utfordrende å måle graden av bærekraft i samfunnsutviklingen, men man kan likevel bruke en slik analyse til å se på utviklingstrekk – både i form av langsiktige trender og variasjon fra ett år til et annet. Det er forsøkt å identifisere et sett med indikatorer som kan brukes for å si noe om Buskerudsamfunnets evne til å forvalte og fordele de ressursene man har slik at de kommer til nytte både for nåværende og kommende generasjoner, og for alle grupper i samfunnet. Resultatene vil kunne brukes til å si noe om utviklingen er positiv eller negativ, og innenfor hvilke områder innsats for å forbedre situasjonen bør settes inn. Analysene gir imidlertid ikke kunnskap om hva som er årsakene til den utviklingen vi ser, og det vil derfor kreves ytterligere analyser før det eventuelt gjøres tiltak for å endre utviklingen.

En lignende analyse på fylkesnivå er, så vidt vi kjenner til, ikke gjennomført i Norge tidligere. Ved utvalg av indikatorer for bærekraft har det vært et mål å få med så mange aspekt av bærekraftsbegrepet som mulig, uten at det blir for komplekst til å kunne få en god oversikt. Det har også vært et mål at andre skal kunne gjennomføre tilsvarende analyser for andre fylker, og at arbeidet for Buskerud kan følges opp over tid. Analysene er derfor basert på offentlig tilgjengelig statistikk.

Totalt er 46 indikatorer innenfor 17 ulike områder analysert for Buskerud, og sammenlignet med utviklingen nasjonalt og i Akershus og Østfold.

Prosjektkategori Analyse, bærekraft
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Buskerud
Oppdragsgiver Buskerud fylkeskommune
Fagområder Samfunnsplanlegging og -analyse
Tidsrom 2017-2018

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer