Plantegning av bekkeåpningen. Området er lokalisert til Klæbu senturm, med omkringliggende offentlige institusjoner og boligområder. Illustrasjon: Asplan Viak
Plantegning av bekkeåpningen. Området er lokalisert til Klæbu senturm, med omkringliggende offentlige institusjoner og boligområder. Illustrasjon: Asplan Viak

01

2) Utsnitt av prinsippsnitt. Bekkeåpningen måtte dimensjoneres for opptil 1000-årsflom, og vannstanden må balanseres mellom normalvannstand og storflom. Illustrasjon: Asplan Viak
2) Utsnitt av prinsippsnitt. Bekkeåpningen måtte dimensjoneres for opptil 1000-årsflom, og vannstanden må balanseres mellom normalvannstand og storflom. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Bekkeåpning – Klæbu sentrum

Prosjektkategori

Overvann som ressurs

Lokasjon

Klæbu, Trondheim kommune

Tidsrom

2019 - 2020

Om prosjektet

Trondheim kommune ønsker å se på muligheten for gjenåpning av bekk i grøntdrag i Klæbu sentrum, med tanke på flom- og overvannshåndtering og rekreative formål. Oppdraget har vært et tverrfaglig prosjekt mellom LARK og VA.

Det prosjekterte bekkedraget er ca. 250 m langt. Langs hele bekken er det foreslått en tursti for rekreasjon og hyggelig gangforbindelse i grønne omgivelser. I tillegg til tursti langs bekken er det foreslått snarveger på tvers av bekkedraget mellom boligområde og sentrum. I tillegg er det forslått møteplasser/aktivitetsområder ved stiens start og slutt. Særlig nærliggende barnehage og brukere av helse- og velferdssenteret som ligger inntil bekkedraget vil ha glede av dette turområdet.

Enkelte, større trær forsøkes bevart, mens øvrig vegetasjon foreslås reetablert etter gravearbeidene.
 

1000-Årsflom

På grunn av sikkerhetskrav i TEK17 er bekkeåpningen dimensjonert for 1000-årsflom. Bredden på bekkeløpet og terrengformingen av omgivelsene ble balansert mellom normalvannstand og muligheten for at stien skal kunne oversvømmes ved en storflom.

VA og Lark har samarbeidet tett i formgivingen av terrenget: Hydrolog utarbeidet Excel-skjema for beregninger av kanalstrømning og vannstand. Dette ble benyttet av LARK til å dimensjonere bekkeløpet. Civil3D ble brukt til å vise bekkeløpet og kanalen.

En utfordring i arbeidet har vært at eksisterende vannledninger viser seg å ligge dypt i grunnen samtidig som deler av bekkedraget er trangt. Dermed ble det prosjektert en kanal på deler av strekningen for å skape rom for tursti hele veien.