Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

01

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

02

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

03

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

04

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

05

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

06

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

07

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

08

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

09

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

10

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

11

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

12

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

13

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

14

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

15

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

16

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

17

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

18

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

19

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

20

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

21

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

22

Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

23

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Prosjektkategori

Byutvikling

Lokasjon

Bodø

Tidsrom

2020

Om prosjektet

Asplan Viak har sammen med DRMA og Tina Saaby utarbeidet prosjektet Urban kraftkule i nord, for en ny bydel på dagens flyplass i Bodø.


Hundremeterskog og grønt fiskebein

Kommunen har svært store ambisjoner for den nye bydelen. For å lykkes med dette foreslår vi en ekstremt enkel hovedstrategi basert på et gjennomgående landskapsgrep, en ”hundremeterskog” som vil endres og leve med prosjektet de neste 100 årene. Dette enkle, men radikal grepet legger til rette for å plante området med skog, park og urbant landbruk, for deretter å la byen gradvis vokse inn i landskapet. Til slutt står Bodø igjen med en byskog og landskapspark – et grønt fiskebein. Skogen og parken er delt opp i ulike soner som tilbyr ulike skogssituasjoner og aktiviteter. Det etableres overvannsløsninger, dammer og bekker som gir et rikt økologisk liv, og som er attraktivt for lek og rekreasjon.

Den nye bydelen vil bli svært stor, i prosjektet har vi vist omtrent 12500 boliger og 15000 arbeidsplasser. For å lykkes har vi derfor delt opp området i to delbydeler og 12 nabolag. Nabolagene er utviklet utfra ulike konsepter som kalles airport city, naturbyen og nabolagsbyen. Innenfor området er det laget et sammenhengende, finmasket og bilfritt gang- og sykkelnettverk i parken og mellom nabolagene. Vi legger opp til at gange, sykkel og kollektivtrafikk prioriteres. Gjennom mobilitetspunkter for beboerne er det kort vei til mange ulike transportformer. Prosjektet legger opp til å gjenbruke mange elementer fra flyplassen. For framtidig utbygging etableres et gjenbrukssenter som kan ta inn materialer fra regionen og Norge.

Byøkologisk forbildeprosjekt

Landskapet i den nye bydelen skal ta utgangspunkt i eksisterende kvaliteter. Nytt landskap skal i størst mulig grad bygges opp av stedlige masser og lokale ombruksmaterialer for å sikre en positiv miljøpåvirkning. Målet er å skape et landskap som kan bli karbonpositivt. Landskapsgrepet skal bidra til å hjelpe oss ut av klima- og naturmangfoldskrisa, og den nye bydelen skal bidra til økt økologisk mangfold. Områdets blågrønne struktur skal styrkes i samsvar med kommunes overordnede føringer. En robust flerfunksjonell blågrønn struktur skal gjøre området motstandsdyktig ovenfor klimaendringer, styrke lokalt artsmangfold, bidra til godt lokalklima, renere luft, vann og jordsmonn, bedret folkehelse og gi høy opplevelsesverdi. Prosjektet er organisert med bakgrunn i at det det skal utvikles helhetlige nabolag som ser relasjonen til skogen, interne møteplasser og forbindelser i sammenheng. Nabolagene tilpasser seg Bodøs ekstreme vær og særlig vind. Skogen tilbyr nabolagene le, mens nabolagene danner beskyttede møteplasser og gårdsrom.

Energipositiv bydel

Vi legger til grunn en bebyggelse med svært lavt energibehov og utnyttelse av lokal fornybar energi til både oppvarming, kjøling, annet energibehov og elektromobilitet. Prosjektets energisystem viser hvordan bydelen kan produsere mer energi enn den forbruker. Ifølge tall fra 2013/2014 var ca. 65 % av reiser med bil. Det er derfor lagt til rette for en systemendring og systematisk satsing på gange, sykkel og kollektivtrafikk som gjør at Bodø kan nå nullvekstmålet.

Byliv i livsløpsbyen

Byliv skapes ikke, det dyrkes fram. Et sosialt bærekraftig byliv er forankret i menneskers behov, interesser og ulikheter. Sosialt bærekraftige nabolag er robuste nok til at mennesker med ulike behov og preferanser skal kunne fungere og trives der hele livet. Da må barn, unge, voksne og gamle ha tilgang til sosiale nettverk og muligheten til å ha noe meningsfullt å drive med. Det er viktig å skape gode rammer og møteplasser med nærmiljøfunksjoner som naturlig binder folk sammen og som tilrettelegger for deltakelse og fellesskap på mange ulike nivåer. Det bør også være rom for mange typer arbeid og sysler. Robuste og produktive nabolag er nabolag der man kan bo, arbeide og leve et rikt og meningsfullt liv, nå og i fremtiden.

Godt teamarbeid

Arbeidet med prosjektet har vært svært spennende, og teamet er imponert over Bodø som er en kompetent og visjonær kommune som legger grunnlaget for at byen kan vokse og utvikle seg på en positiv måte de neste hundre årene. Vi har lært masse av prosessen, og teamet har fått til et veldig bra samarbeid. Sammen tror vi Bodø kan bli en urban kraftkule i nord!