Vestmarka flomsone. Illustrasjon: Asplan Viak
Vestmarka flomsone. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Flom- og vannlinje beregninger - Vestmarka næringsområde

Prosjektkategori

Flom, vassdrag, næringsområde

Lokasjon

Sortland, Nordland

Tidsrom

Mai 2020 – juni 2020

Om prosjektet

Sortland kommune planlegger videre utbygging av Vestmarka næringsområde. Området er utsatt for flom, og Asplan Viak har utarbeidet et flomsonekart som kan benyttes som et kunnskapsgrunnlag i senere planlegging av næringsområdet.


Flomsonekartleggingen ble utført for en 200-årsflom i fremtidens klima, i henhold til TEK 17 §7-2, og var basert på flom- og vannlinjeberegninger.

Flomberegninger ble utført med flere metoder, og i henhold til veiledere fra NVE. Fremtidige klimaendringer ble hensyntatt i form av et klimapåslag, og det ble gjort en overordnet vurdering av økning i avrenning som følge av utbygging.

Vannlinjeberegninger ble utført med en todimensjonal modell i programmet HEC-RAS. Modellen ble bygget opp på bakgrunn av en terrengmodell generert fra laserdata, og kjørt med beregnet flomvannføring. Flomsonekart ble generert i ArcGIS Pro, basert på resultater fra vannlinjeberegningen.

Endelig leveranse besto av rapport med beskrivelse av fremgangsmåte og resultater, samt flomsonekart i pdf og digitalt format.