Foto: Sean Stratton / Unsplash
Foto: Sean Stratton / Unsplash

01

Evaluering av Fjellprogrammet

Prosjektkategori

Samfunnsanalyse

Lokasjon

Fjellområdene i Sør-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet)

Tidsrom

2019-2020

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å evaluere Fjellprogrammet, som var et femårig program for å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.

Den overordnede målsettingen for Fjellprogrammet var å bidra til en styrking av grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene gjennom å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. Det var også et mål at større og mer regionalt rettede tiltak skulle prioriteres framfor små prosjekt med lokal effekt.

Programmet hadde en årlig ramme på 10 millioner kroner i årene 2013-2017, og Oppland fylkeskommune har hatt ansvaret for å forvalte midlene i Fjellprogrammet på vegne av fjellområdene i Sør-Norge. I løpet av perioden 2013 til 2017 ble det gjennomført fire runder med utlysninger og tildeling av midler til totalt 44 ulike prosjekt.

Formålet med evalueringen av Fjellprogrammet har vært å gi kunnskap som kan brukes i videre utvikling av arbeidet med verdiskaping basert på natur- og kulturressurser, og gi anbefalinger til hvordan kommuner og fylkeskommuner kan arbeide med verdiskaping i fjellområdene for å styrke grunnlaget for verdiskaping. Det er derfor fokusert på hvordan det er arbeidet med Fjellprogrammet, hvordan utlysninger er utformet og gjennomført, samt hvilke prosjekt som er tildelt midler. Det er også sett nærmere på syv utvalgte prosjekt, og blant annet vurdert i hvilken grad støtten har vært utløsende for realisering av prosjektene og i hvilken grad enkeltprosjekt har bidratt til måloppnåelse for programmet.

Evalueringen er gjennomført med utgangspunkt i en omfattende dokumentgjennomgang og dybdeintervju med 16 informanter.