Foto: Sandum AS
Foto: Sandum AS

01

«Verdenspremiere» i utblokking av stor vannledning i Trondheim

Prosjektkategori

No Dig, VA, Vann og miljø, SSTT, vannledning, utblokking

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2011

Om prosjektet

I Gamle Jonsvannsveien i Trondheim ble det i perioden 1969-1977 lagt DN600 duktile støpejernsrør uten innvendig sementmørtelforing, som en del av Trondheim kommunes hovedvannforsyning fra Jonsvatnet.

Grunnen beskrives som fyllmasser i variabel mektighet over fast leire, og med avstand til fjell på 5-6 meter.

Kommunen har utført mer enn 10 lekkasjeutbedringer på strekningen ved montering av reparasjonsklammer, eller utskifting med nye rørlengder. Som følge av gjentatte, hyppige lekkasjer og for å sikre forsyningssikkerheten, besluttet kommunen ledningsfornyelse av ca. 900 meter.

Ledningen ligger parallelt med en sterkt trafikkert vei, og konvensjonell graving / utskiftning var lite ønskelig. Dimensjonen måtte opprettholdes, så prosjekteringen resulterte i en konkurranse med forhandling for utblokking av DN600 SjK hovedvannledning, med innføring av DN710 PE 100 SDR 13,6 med utvendig PP-kappe, og fabrikkbøyde bend.

Jobben ble definert som et ”pilotprosjekt” pga. manglende referanser og erfaring med slike dimensjoner hos alle aktører. Det ble lagt opp til en ”teststrekning”, med opsjon på videreføring av prosjektet, som følge av den potensielle risikoen i prosjektet.

Hele prosjektet ble gjennomført sommeren 2011. Tracto-Technik GmbH & Co KG i Tyskland som utvikler og leverer maskinutrustning til NoDig-firma over hele verden, forteller at prosjektet i Trondheim er en ”verdenspremiere”.