Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Helgerudkvartalet i Sandvika

Prosjektkategori

Bolig- og næringsbebyggelse

Lokasjon

Sandvika, Bærum.

Tidsrom

2020 - pågående

Om prosjektet

Helgerudkvartalet består av ny næring- og boligbebyggelse sentralt i Sandvika. Byggene skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent og planlegges derfor med innovative energiløsninger, blågrønne tak og ombruk av bygningselementer.

Helgerudkvartalet består av to nye bygg med en kombinasjon av næring og bolig som ligger sentralt ved jernbanestasjonen i Sandvika. Byggene skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent.

Mange BREEAM-krav
BREEAM AP fungerer som prosessrådgiver for å sørge for at de ulike faggruppene involvert jobber sammen mot målet om et mest mulig bærekraftig bygg. Med plassering midt i Sandvika sentrum er mange gode forutsetninger til stede. For å nå BREEAM-kravene innenfor energibruk, overvann og arealbruk/økologi prosjekteres byggene med blågrønne tak og takterrasser som samlet vil kunne håndtere en 20års regnhendelse. Bevisst bruk av beplantning er med å øke tomtas økologiske verdi. Dette sikres gjennom tett samarbeid mellom LARK og BREEAM økolog. På de øverste takene kombineres solceller og lavtvoksende vegetasjon, mens takhagene for opphold vil få opp mot én meters jorddybde, med en større variasjon i vegetasjonen. Det vil også bli satt krav til vannbesparende og energieffektivt utstyr, hensynsfull utbygging med miljøkrav på byggeplass, avfallshåndtering og reduksjon av lokal forurensning fra både kjemikalier, lys og støy.

Utredning av energiløsning i området og omrbruksstudier
Det er laget en konseptutredning for energiløsning for området, som ser på hvordan målsettingen om klimanøytrale bygg i reguleringsbestemmelsene kan konkretiseres. Energibehov er beregnet, og grunnvarme ble vurdert som beste løsning. Det er også sett på utnyttelse av gråvann og overskuddsvarme, solenergi og bruk av massivtre. En ombruksstudie har kartlagt aktuelle bygningselementer og foreslått hvordan prosessen kan legges opp videre. Blant annet er det foreslått gjenbruk av fasadeplater fra eksisterende bygg som gulv i takhagene. Disse har særpreg og kan bidra med å fortelle historien om områdets karakter før utbyggingen. Under lekeplassutstyr med krav til fallunderlag er det planlagt fallsand eller Corkeen. Corkeen er et korkbasert materiale, og dermed et mer miljøvennlig alternativ enn fallunderlag av gummi. Ellers er det tenkt treverk i levegger, sittemøbler, lekeplassutstyr og pergola.

Opphold med tak-kolonnade
Det tilrettelegges for gode private og felles oppholdssoner utendørs, med le for sterk vind og nedbør. I takhagene på begge bygg bindes uterommene sammen av en langsgående «kolonnade». Dvs. en trekonstruksjon som har klatreplanter, plantefelt, benker, hagegynge og levegger knyttet til seg. Kolonnaden bidrar med å dele opp takhagene ved å skape små og store soner. Det skal også utarbeides planteplaner som inneholder et utvalg av plantearter tilpasset de krevende vekstvilkårene på tak, men som også har stor verdi for pollinerende insekter.