Illustrasjon fra samarbeidspartner LPO Arkitekter.
Illustrasjon fra samarbeidspartner LPO Arkitekter.

01

Oversiktsplan over området. Illustrasjon: Asplan Viak
Oversiktsplan over området. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Bygg A, B og C. Illustrasjon: Asplan Viak
Bygg A, B og C. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Bygg E1, E2 og D. Illustrasjon: Asplan Viak
Bygg E1, E2 og D. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Det er utarbeidet en detaljert og kompleks planteplan for området. Illustrasjon: Asplan Viak
Det er utarbeidet en detaljert og kompleks planteplan for området. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Bildekollasj med utsnitt fra 3D-modell i SketchUp. Illustrasjon: Asplan Viak
Bildekollasj med utsnitt fra 3D-modell i SketchUp. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Et utsnitt av snitt med oppbygning. Oppbyggingen er utarbeidet i samarbeid med Bergknapp og Protan. Illustrasjon: Asplan Viak
Et utsnitt av snitt med oppbygning. Oppbyggingen er utarbeidet i samarbeid med Bergknapp og Protan. Illustrasjon: Asplan Viak

07

Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak

08

Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak

09

Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak

10

Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak

11

Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak

12

Helgerudkvartalet i Sandvika

Prosjektkategori

Bolig- og næringsbebyggelse

Lokasjon

Sandvika, Bærum.

Tidsrom

2020 - pågående

Om prosjektet

Helgerudkvartalet består av ny næring- og boligbebyggelse sentralt i Sandvika. Byggene skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent og planlegges derfor med innovative energiløsninger, blågrønne tak og ombruk av bygningselementer.

Helgerudkvartalet består av to felt med seks bygg med en kombinasjon av næring og bolig som ligger sentralt ved jernbanestasjonen i Sandvika. Byggene skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent.

Mange BREEAM-krav
BREEAM AP fungerer som prosessrådgiver for å sørge for at de ulike faggruppene involvert jobber sammen mot målet om et mest mulig bærekraftig bygg. Med plassering midt i Sandvika sentrum er mange gode forutsetninger til stede. For å nå BREEAM-kravene innenfor energibruk, overvann og arealbruk/økologi prosjekteres byggene med blå og blågrønne tak og takterrasser som samlet vil kunne håndtere en 20års regnhendelse. Bevisst bruk av beplantning er med å øke tomtas økologiske verdi. Dette sikres gjennom tett samarbeid mellom LARK og BREEAM-økolog. På de øverste takene kombineres solceller og overvannshåndtering, mens de blågrønne takene vil bli et hyggelig sted for opphold. Det tilrettelegges for én meters jorddybde for små trær og en større variasjon i vegetasjonen. Det vil også bli satt krav til vannbesparende og energieffektivt utstyr, hensynsfull utbygging med miljøkrav på byggeplass, avfallshåndtering og reduksjon av lokal forurensning fra både kjemikalier, lys og støy.

Utredning av energiløsning i området og ombruksstudier
Det er laget en konseptutredning for energiløsning for området, som ser på hvordan målsettingen om klimanøytrale bygg i reguleringsbestemmelsene kan konkretiseres. Energibehov er beregnet, og grunnvarme ble vurdert som beste løsning. Det er også sett på utnyttelse av gråvann og overskuddsvarme, solenergi og bruk av massivtre. En ombruksstudie har kartlagt aktuelle bygningselementer og foreslått hvordan prosessen kan legges opp videre. Blant annet er det foreslått gjenbruk av fasadeplater fra eksisterende bygg som gulv i takhagene. Disse har særpreg og kan bidra med å fortelle historien om områdets karakter før utbyggingen. Under lekeplassutstyr med krav til fallunderlag er det planlagt fallsand eller Corkeen. Corkeen er et korkbasert materiale, og dermed et mer miljøvennlig alternativ enn fallunderlag av gummi. Ellers er det tenkt treverk i levegger, sittemøbler, lekeplassutstyr og pergola.

Store og små oppholdssoner​
Det tilrettelegges for gode private og felles oppholdssoner utendørs, med le for sterk vind og nedbør. I takhagene på begge bygg bindes uterommene sammen av en langsgående «kolonnade». Dvs. en trekonstruksjon som har klatreplanter, plantefelt, benker, hagegynge og levegger knyttet til seg. Kolonnaden bidrar med å dele opp takhagene ved å skape små og store soner. Det skal også utarbeides planteplaner som inneholder et rikt utvalg av plantearter tilpasset de krevende vekstvilkårene på tak, men som også har stor verdi for pollinerende insekter.

Samarbeidspartnere har vært LPO Arkitekter, Bergnknapp og Protan i tillegg til Norconsult, Brekke Strand Akustikk, Fokus Rådgivning og Multiconsult.

 

Kontakt Energi og miljø
Thea Marie Mørk, Sivilingeniør Energi og miljø Sandvika
T: 932 57 234
E: thea.mork@asplanviak.no