01

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Prosjektkategori

Analyse

Lokasjon

Oslo

Om prosjektet

Asplan Viak har bistått Klimaetaten i Oslo i arbeidet med å utarbeide Norges første kommunale klimasårbarhetsanalyse. Klimasårbarhetsanalysen undersøker hvor robust og sårbar hovedstaden er i møte med framskrevne klimaendringer, og hvor det er behov for klimatilpasningstiltak.

Oslo kommune har vedtatt at Oslo skal bli en klimarobust by. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Oslos klimastrategi 2030 har Klimaetaten utarbeidet en klimasårbarhetsanalyse, basert på framskrevne scenarioer for fortsatt høye klimagassutslipp globalt fram mot 2100. Analysen er basert på rapporten «Klimaprofil for Oslo og Akershus» utviklet av Norsk klimaservicesenter i 2017, som igjen er basert på rapporten «Klima i Norge 2100». Flere fagmiljøer, som Meteorologisk institutt, Norges Vassdrags-og energidirektorat, Nansensenteret, Menon og Miljødirektoratet har også bidratt inn i arbeidet.

Asplan Viak har bidratt med gjennomføring av arbeidsmøter, sortering av informasjon, datainnhenting og tekstbidrag. Erling Gunnufsen har vært Asplan Viaks prosjektkoordinator og oppdragsleder. Johannes Aicher har gitt støtte til gjennomføring av arbeidsmøter og bidratt til strukturering og analyse av informasjon fra arbeidsmøtene. Haakon Haanes har bidratt med å skrive kapittelet om klimaendringer og klimautfordringer. Lars Bugge, Julie Lyslo Skullestad og Brita Velken har bidratt med fagtekster på blant annet indirekte klimakonsekvenser, klimautfordringer og tidligere naturhendelser i Oslo. Nina Rieck har delt av sine erfaringer med lokalklimaanalyser og Anette Gundersen har vurdert klimakonsekvenser for Oslos naturmiljø.