Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

01

Scenarioanalyse for godstransporten på Vestlandet

Prosjektkategori

Samfunnsanalyse

Lokasjon

Vestlandet

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen for å gjennomføre en scenarioanalyse for godstransporten på Vestlandet.

Formålet med oppdraget var å utarbeide et grunnlag for strategiske vurderinger for å nå overordnede målsettinger om en sikker, effektiv og miljøvennlig godstransport i landsdelen. Ved bruk av scenariometodikk synliggjøres usikkerheter og hvordan de kan gi ulike utfall for godstransport, og muligheter til å påvirke denne med ulike tiltak.

Med utgangspunkt i to usikkerheter; videre omstilling i næringslivet på Vestlandet og betydningen av teknologisk utvikling for transportmiddelfordeling, er fire ulike scenarier for framtiden presentert. De fire scenariene er kalt «business as usual», «nye muligheter», «stagnasjon», og «ny organisering», der tittelen er ment å gi et bilde av hva de ulike framtidsbildene vil bety for aktører som skal legge til rette for en sikker, effektiv og miljøvennlig godstransport.

For hvert scenario drøftes mulige utfall for godstransporten på Vestlandet, og hvordan man kan tilrettelegge for en effektiv og miljøvennlig godstransport i de fire scenariene. Scenariene inkluderer ikke vurderinger av sannsynlig utvikling, men er ment som et underlag for strategiske diskusjoner og vurderinger basert på et kunnskapsgrunnlag som illustrerer usikkerheten knyttet til framtidens behov og løsninger for godstransport på Vestlandet.

Prosjektet bygger videre på datamateriale innhentet i forbindelse med godskartleggingen på Vestlandet i 2018