Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Diagram: Asplan Viak
Diagram: Asplan Viak

02

Graf: Asplan Viak
Graf: Asplan Viak

03

Mulighetsstudie boligplan

Prosjektkategori

Analyse

Lokasjon

Gjesdal

Tidsrom

September 2019 – Mars 2020

Om prosjektet

Asplan Viak har på oppdrag fra Gjesdal kommune utarbeidet en mulighetsstudie som har til formål å være et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å realisere kommunes boligplan.

Mulighetsstudien viser hvordan kommunen på en fremtidsrettet og bærekraftig måte kan matche de boligsosiale behovene som er kartlagt, inn mot tilgjengelige tomter og utviklingsområder for boligutvikling, samt fremtidsrettet sirkulering av allerede eksisterende boligmasse. Det er også utarbeidet et beslutningsgrunnlag og anbefalinger for utbygging av heldøgns kapasitet.

På bakgrunn av analyser av dagens situasjon er det kartlagt hvilke barrierer som er til hinder for å oppnå ønskede boligsosiale mål, og det er foreslått ulike strategiske grep og tiltak som kan iverksettes i møte med utfordringene. Studien søker å gi råd om hvilke grep kommunen kan gjøre innen boligpolitikken som kan stimulere til økt sosial bærekraft.

Gjennom dokument- og litteraturstudier er det pekt på noen viktige trender og eksemplifisert hvordan disse potensielt kan ha innvirkning på Gjesdal. Det er utført medvirkningsveksteder, spørreundersøkelser og intervjuer for å innhente lokale synspunkter og erfaringer både i bredde og dybde.

Sluttresultatet er også formidlet som en digital kartfortelling (ArcGis StoryMap).