Dokken med Fløien og Ulriken i bakgrunnen. Foto: Asplan Viak
Dokken med Fløien og Ulriken i bakgrunnen. Foto: Asplan Viak

01

Avgrensingen av Bergen Havn som inkluderer Dokkeskjærskaien, Jekteviksterminalen Frieleneskaien, Møhlenpriskai og Hurtigrutekaien. Illustrasjon: Asplan Viak
Avgrensingen av Bergen Havn som inkluderer Dokkeskjærskaien, Jekteviksterminalen Frieleneskaien, Møhlenpriskai og Hurtigrutekaien. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Bergen Havn, sentralt plassert i sitt indre og ytre havneomland. Illustrasjon: Asplan Viak
Bergen Havn, sentralt plassert i sitt indre og ytre havneomland. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Ringvirkningsanalyse for Bergen og omland havn

Prosjektkategori

Samfunnsanalyse

Lokasjon

Vestland fylke

Tidsrom

2020

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Bergen og omland havn AS for å gjennomføre en ringvirkningsanalyse av godsaktiviteten ved havnen i Bergen.

Asplan Viak har vært engasjert av Bergen og omland havn AS for å gjennomføre en ringvirkningsanalyse av godsaktiviteten ved havnen i Bergen. Analysen skal synliggjøre betydningen av godsaktiviteten ved havnen for regionens økonomiske utvikling, samt drøfte betydningen for klimagassutslipp fra godstransport.

Godstransport er en forutsetning for handel og økonomisk vekst, og dermed for levestandard og velferd i landet. Infrastruktur i form av veger, jernbane, terminaler og havner spiller her en helt grunnleggende rolle, og ulike virksomheters konkurranseevne på det globale markedet påvirkes av effektiviteten og kostnaden ved godstransport. Bergen havn betjener næringsvirksomhet i et omland som grovt kan regnes fra Sognefjorden i nord til Bjørnafjorden i sør. Utviklingen av havnen er av betydning for lokalt og regionalt næringsliv i omlandet, men også Vestlandet forøvrig.

Med utgangspunkt i tre problemstillinger er det i denne rapporten analysert og drøftet 1) hvilken betydning godsaktiviteten ved Bergen havn har for regionen, 2) hvilke økonomiske ringvirkninger som genereres av godsaktiviteten ved havnen, og 3) hva det betyr for klimagassutslipp ved å bruke sjøveien til Bergen. Problemstillingene er vurdert med utgangspunkt i dagens situasjon og forventet utvikling fram mot 2040.
 


Samlet gir vurderinger og analyser presentert i rapporten et godt bilde av betydningen av Bergen havn for den regionale økonomien og næringslivet, samt betydningen for klima. Det er langt fra alle virkninger som lar seg tallfeste fordi synergieffekter mellom ulike aktiviteter ikke lar seg måle direkte. En del av de ringvirkningene havnen gir forutsetter også at man klarer å gjøre sjøtransporten til og fra en havn i Bergensregionen attraktiv. Det vil bidra til å gi regionens og Vestlandets næringsliv styrket konkurranseevne, og det gir muligheter for godstransport med lavere klimagassutslipp per tonnkm.