Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Økosamfunn. Illustrasjon: Asplan Viak
Økosamfunn. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Økolandsbyer i Norge. Illustrasjon: Asplan Viak
Økolandsbyer i Norge. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Økosamfunn i Røyken – muligheter og konsekvenser

Prosjektkategori

Rapport/utredning

Lokasjon

Røyken, i Asker kommune.

Tidsrom

2020

Om prosjektet

Som oppfølging av Røyken kommunes forslag til styret i Røyken Eiendomsutvikling AS (REU) om å «utrede muligheten til å etablere en økolandsby på hele, eller deler av sine eiendommer i Røyken sentrum, skal utgjøre en del av grunnlaget i en fremtidig detaljregulering av REU sine eiendommer i Røyken sentrum», har Asplan Viak utarbeidet en rapport som utreder muligheten for å etablere ett eller flere økosamfunn i Røyken sentrum.


Rapporten gir en kort historisk innføring i økologi og bærekraft, og beskriver hvordan, hvorfor og hvor økosamfunn har oppstått. Videre beskriver den erfaringer fra økolandsbyer og økosamfunn i Norge, og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i ulike modeller for økosamfunn i en norsk kontekst, blant annet når det kommer til organisering, finansiering og gjennomføring.

Konsekvensene av å etablere økosamfunn i Røyken er avhengig av mange faktorer. For å si noe om muligheten for og konsekvensene av å etablere økosamfunn i Røyken, beskriver rapporten derfor ni suksesskriterier som kan gjøre at etableringen av økosamfunn på eiendommene REU disponerer kan svare ut forventninger om positive miljømessige, sosiale (samfunnsmessige) og økonomiske konsekvenser:
 

 1. Økologiske forsøksområder
 2. Klimavennlig transportbruk
 3. Mulighet for landbruk, matauk og permakultur
 4. Medvirkning, samarbeid og sambruk
 5. Landskapsøkologisk planlegging og naturbaserte systemer
 6. Fornybar energiforsyning
 7. Energieffektive bygg
 8. Bærekraftige materialkretsløp
 9. Sikring av gjennomføring og drift
   

Under de hvert suksesskriterium er det listet opp relevante eksempler på hvordan man har arbeidet med denne problemstillingen andre steder, fortrinnsvis i Norge. Det undersøkes også hvor aktuelt det kan være å svare ut suksesskriteriet og oppnå ønsket virkning i Røyken. Rapporten konkluderer med at det viktigste for å gjennomføre et vellykket økosamfunn-prosjekt i Røyken er å knytte til seg kompetente folk med kunnskap om økologisk stedsutvikling, og ikke minst erfaring om hvordan man gjennomfører slike prosjekter. Dersom prosjektet blir fulgt opp på en god måte fra planlegging til gjennomføring, viser eksempler fra andre steder at man vil kunne få mye tilbake, både i form av langsiktige miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.

 

Prosjektleder fra Asplan Viak: Katja Buen. Medarbeidere: Haakon Haanes (fagansvarlig økoarkitektur og økosamfunn), Anne Sigrid Nordby (fagansvarlig sirkulær økonomi, energi og miljø) og Anne Cecilie Sølvberg-Louison (fagansvarlig landskapsøkologisk planlegging, naturbaserte systemer og urbant jordbruk)