Foto: Bamble kommune
Foto: Bamble kommune

01

Foto: Bamble kommune
Foto: Bamble kommune

02

Utfordringsbilde og utviklingstrekk for Bamble kommune

Prosjektkategori

Kommunal planlegging, plansystem, kommuneplanens samfunnsdel, kunnskapsgrunnlag, planstrategi, samfunnsplanlegging,

Tidsrom

November 2019 – februar 2020

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet kunnskapsgrunnlag for Bamble kommune, som skal benyttes i Bambles planstrategi og rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

I kommunenes planstrategi bør utviklingstrekk, utfordringer og muligheter fremover, komme tydelig frem. Dette skal danne utgangspunkt for å utarbeide langsiktige strategier og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag ønsket Bamble kommune å benytte Asplan Viaks kompetanse til å utarbeide en analyse av kommunens mest sentrale utfordringer og utviklingstrekk.

Med utgangspunkt i statistikk og analyse, intervjuer med sentrale aktører i kommuneorganisasjonen, samt dialogkonferanse med politikere og toppledere i kommunen, har vi utarbeidet et dokument som gir oversikt over Bamble kommunes utfordringsbilde og utviklingstrekk. Rapporten belyser følgende tema:

  • Globale og nasjonale trender og utviklingstrekk
  • Utviklingstrekk i Bamble kommune
  • Demografisk endring
  • Bolig og bostedsattraktivitet
  • Utenforskap
  • Næringsutvikling
  • Klima og miljø
  • Kommunal økonomi og tjenesteproduksjon

I det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal prioriterte satsingsområder for Bamble ta hensyn til både sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft på kort og lang sikt. I vår analyse har vi derfor vektlagt FNs bærekraftsmål og anlagt en helhetlig tilnærming til bærekraftig samfunnsutvikling i Bamble kommune.