Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Prosjektkategori

Mulighetsstudie/områdemodell

Lokasjon

Bysentrum i Horten, Sande og Sandefjord.

Tidsrom

2018-2020

Om prosjektet

Hvordan etablere kvalitative arealer for lek ved boligutvikling i tett by? Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon legger til rette for et offentlig-privat samarbeid, hvor boligprosjektenes behov for lekeareal kan løses gjennom opparbeidelse og kvalitetsheving av byens offentlige torg og parker.

Asplan Viak har i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Horten, Sandefjord og Sande kommuner utviklet en gjennomføringsmodell med hensikt å legge til rette for boligfortetting i sentrumskjernen av Vestfoldbyene. Ved boligfortetting i etablert bystruktur er det ofte utfordrende å etablere kvalitative lekearealer som oppfyller behov for sollys og romlighet internt i boligprosjektet. Samtidig ligger mange offentlige torg og plasser i Vestfoldbyene «øde» pga. manglende aktivitetsskapende innhold, begrensede midler til vedlikehold og lavt befolkningsgrunnlag.  

Gjennomføringsmodellen legger til rette for at nye boligprosjekter innenfor et avgrenset virkeområde i bysentrum kan løse behov for lekeareal ved å betale et forholdsmessig bidrag til kommunen. Bidraget benyttes til oppgradering og kvalitetsheving av prioriterte byrom innenfor området. Virkeområdet avgrenses slik at alle beboerne innenfor området har akseptabel gangavstand og trygge gangforbindelser til de prioriterte byrommene. Modellen forutsetter at det utarbeides en byromsplan som definerer kvalitet og innhold i byrommene, for å sikre kravene til barn og unges interesser.

Modellen forankres i kommune-/sentrumsplan og følges videre opp gjennom reguleringsplan, byggesak og utbyggingsavtaler. Ved nye boligprosjekter innenfor virkeområdet skal det i reguleringsplan eller byggesak fastsettes hvilket krav til leke- og uteoppholdsareal prosjektet utløser, med hjemmel i kommune- /sentrumsplanens bestemmelser. Opparbeidelse i offentlig byrom sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan, eller gjennom det generelle rekkefølgekravet i kommuneplanen for de tiltak som ikke utløser plankrav. Utbygger og kommunen vil i en utbyggingsavtale fastsette beløpet utbygger skal bidra med, samt avklare hvor og når tiltaket skal gjennomføres. Ved innbetaling av midlene innfrir utbygger rekkefølgekravet. Kommunen er ansvarlig for gjennomføring, drift og vedlikehold. Gjennomføringsmodellen forutsetter en trinnvis opparbeidelse av byrommene, hvor nye tiltak gjennomføres etter hvert som det tilkommer midler fra nye utbygginger.  

Byens beboere vil med dette få et mangfoldig aktivitetstilbud i prioriterte byrom av høy kvalitet, fremfor etablering av mange små lekeplasser på privat grunn. Dette gir en overordnet kvalitetsheving og økt tilbud for hele sentrumsområdet. Byrommene tilrettelagt for lek vil utgjøre et tilbud for alle, også for barn som ikke har tilgang til utearealer i dag. Boligprosjektenes behov for uteoppholdsareal skal fortsatt løses intern i prosjektet og vil ivareta de minste barnas mulighet til uteopphold og rekreasjon i umiddelbar nærhet til bolig.