Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen
Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen

01

Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen
Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen

02

Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen
Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen

03

Oversiktsbilde sett mot Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen
Oversiktsbilde sett mot Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen

04

Mosebed. Foto: Jack Jensen
Mosebed. Foto: Jack Jensen

05

Langs Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen
Langs Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen

06

Gjennomgang gjennom Parken. Foto: Jack Jensen
Gjennomgang gjennom Parken. Foto: Jack Jensen

07

Planteplan. Foto: Jack Jensen
Planteplan. Foto: Jack Jensen

08

Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen
Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen

09

SR bank: forplass og fortau, park, gangveg BREEAM Excellent

Prosjektkategori

Landskapsarkitektur

Lokasjon

Stavanger sentrum, Bjergstedt.

Tidsrom

2014-2019

Om prosjektet

Anlegget huser Stavanger-Rogaland Sparebanks nye hovedkontor i Stavanger. Anlegget er et resultat av en arkitektkonkurranse der vinnerprosjektets hovedambisjon var å etablere et miljøvennlig bygg av massiv-tre.

Bygg, landskap og gatemiljø med høy arkitektonisk og teknisk kvalitet skaper et nytt signalbygg for byens sparebank i utkanten av Stavanger sentrum og blir SR banks nye ansikt utad.

Landskapet består av en forplass med inngangssone til sykkelparkering, P-hus, ansatte-inngang til kontorene og besøksinngang for kunder av banken. I tillegg har det blitt laget en liten park med mulighet for gjennomgang mellom byen og tilstøtende boligområder og barnehagen bak. Flere gamle trær har blitt bevart, mens to store Almetrær på ca. 70 tonn ble flyttet til Bjergstedsparken for å unngå felling fordi det ble funnet den sterkt truede arten Hårstjernemose på dem.

Bygget er et «BREEAM excelent»-anlegg og bruken av massiv-tre i konstruksjonen, samt grønne tak, mange gode tekniske løsninger, planteplan i parken og infiltrasjon av overvann er sentrale stikkord som til sammen gir imponerende resultater på en trang tomt i byen med meget høy arealutnyttelse.

Anlegget ble utført som et BIM-prosjekt der bygg, fasader, konstruksjoner og landskap ble prosjektert og samkjørt i en felles IFC-modell. Med unntak av VA utviklet alle fag en BIM-modell som ble samkjørt og kontrollert opp mot hverandre gjennom prosjekteringsprosessen, og landskapsmodellen har ligget tilgjengelig for alle fag fra tidlig i prosessen slik at de har hatt mulighet til å kontrollere tekniske installasjoner.

Det er etablert barrikadebelegg på gangvegen gjennom parken, skiferheller på forplassen og fortau mens vegetasjonen i parken består av en blanding av natur- og kulturplanter. Rogn for småfuglene, selje som gir mat til humlene tidlig på våren og de gamle almetrærne med sin artsrikdom som gamle trær har, danner basis i det biologiske mangfoldet.

I tillegg etableres det våtmarksvegetasjon med starr, vassmyrte, kjempepiggknopp, sverdlilje og kattehale sammen med en mosehage med skrogburkne, ormetegl, hagevinge med mer. Når anlegget gror seg til i årene som kommer, vil dette framstå som et frodig og mangfoldig anlegg til glede for brukere av anlegget og bydelen.

Langs gangvegen og på forplassen er det plassert ut en rekke steinblokker laget av anortositt fra Sirevåg i Egersund som har et flott skjær i blått når en ser nærmere på steinen. Steinene har samme form som fotavtrykket til bygget nedskalert til passende størrelser i parken.

Nøkkelpersoner i prosjektet: Randi Thomsen og Andreas Nypan