Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

01

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

02

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

03

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

04

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

05

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

06

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

07

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

08

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

09

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

10

Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

11

Eidsiva Bredbånd AS

Prosjektkategori

Interiørarkitektur

Lokasjon

Lillehammer

Tidsrom

august 2013 – juni 2014 og oktober 2017 – mai 2018

Utmerkelser

Publisert i Norske Interiørarkitekters- og møbeldesigneres landsforenings årbok i 2015

Om prosjektet

Våren 2013 besluttet ledelsen hos Eidsiva Bredbånd å gjennomføre en forandring fra tradisjonelle arbeidsplasser til aktivitetsbasert arbeidsmetode (ABW). Målet deres var ambisiøst: Vi skal bli Norges beste arbeidsplass!

Eidsiva bredbånd as leverer bredbånd via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark og Oppland. Selskapet holder hus i Fakkelgården på Lillehammer og er i dag største leietaker med ca 1650 m2 og rundt 150 ansatte.

Kontorlokalene til Eidsiva bar i 2013 preg av slitasje og var gått ut på dato. Alle arbeidet i åpne landskap i ulike størrelser, og alle hadde faste plasser.

Det var en del store møterom tilgjengelig i lokalene, men få mindre rom for samarbeid. Det var dessuten få stillerom for konsentrert arbeide og dårlig med sosiale møteplasser for spontane møter og samarbeid.

Asplan Viak ble tidlig involvert i endringsprosessen sammen med Veldhoen og leder- og brukergrupper i Eidsiva bredbånd. Det ble besluttet at eksisterende areal på 1200m2 skulle opprettholdes, altså ingen utvidelse, men at alt bortsett fra yttervegger og tekniske kjerner (ventilasjonsrom, toaletter osv) skulle rives og bygges om. Det ble utarbeidet et sonekart som definerte soner for ulike arbeidstyper og aktiviteter (samarbeid, inidividuelt arbeid, høyt/lavt fokus osv), samt et stort sosialt fellesrom med resepsjon, kaffebar, sofa og møteplasser. Her plasserte vi også garderober og skap for personlig oppbevaring; den såkalte “hjemmesonen” eller “hub’en”. Det var naturlig å legge hub’en i direkte tilknytning til adkomst, som et bindeledd mellom de to fløyene kontoret besto av.

I samme periode ble ny grafisk profil utarbeidet og presentert for alle ansatte, interiørarkitektene inklusive. Det var naturlig å la denne profilen ligge til grunn i vårt konseptuelle arbeid med farger, materialer, overflater og uttrykk.

Eidsiva Bredbånd gjennomgikk en omfattende prosess i samarbeid med Veldhoen+Company (prosessveiledere innen ABW) og Asplan Viak ble engasjert for å oversette resultatet av prosess og analyse til en fysisk løsning.

Basert på målsetningen om å være Norges beste arbeidsplass, ble det utarbeidet guiding principles, som bl.a:

  • «En kabbe om gongen»
  • «Arbeidsglede, vi har det moro og roser hverandre (Dag(lig)ros)»

Det ble definert noen hovedpunkter for hvordan man skulle oppnå målet, og den overgripende visjonen ble deretter brutt ned til hva dette ville innebære for:

  • Det fysiske miljøet
  • Det virtuelle miljøet
  • Kultur og lederskap

Guidelines ble definert og utarbeidet for alle punktene.

Retningslinjene for det fysiske miljøet definerte bl.a at ingen skal ha en egen arbeidsplass, at man skal kunne arbeide sammen med rett person ved ethvert tilfelle og finne støtte for plasser for spontane møter osv.

Retningslinjer for det virtuelle miljøet definerte bl.a at alle skulle kunne arbeide med hva som helst, hvor som helst og når som helst.

Retningslinjer for kultur og lederskap definerte bl.a at hver og en bestemmer selv hvor, hvordan og når man arbeider.

I tillegg til å arbeide med hvorfor og hvordan, ble det foretatt belegnings-undersøkelser over en 7 dagers periode.

Resultatet av belegningsundersøkelsen avslørte at gjennomsnitlig 44% av arbeidsplassene var opptatte, dvs 56% sto tomme. Så og si ingen av møterommene var i bruk under måleperioden.

Videre ble en aktivitetsanalyse gjennomført. Svarfrekvensen var svært høy (78%) - noe som ga stor statistisk sikkerhet for resultatet på analysen.

Analysen resulterte i en detaljert oversikt over aktivitetsmønsteret til hele selskapet samlet, i tillegg til at man fikk samme spesifiserte oversikt over hver enkelt avdeling. Her fremkom i tillegg hvilket fokusnivå som var ønskelig for de ulike aktivitetene, samt hvor motivert man var for endring.

Med all denne data tilgjengelig og definert, ble aktivitetsmønsteret oversatt til antall arbeidsplasser og møte-/samarbeidsplasser for bedriften, i tillegg til at antall plasser ble brutt ned til ulike fokusnivåer.

Neste steg i prosessen var å definere zoning og konsept. Det ble utarbeidet et sonekart som definerte soner for ulike arbeidstyper og aktiviteter (samarbeid, inidividuelt arbeid, høyt/lavt fokus osv), samt et stort sosialt fellesrom med resepsjon, kaffebar, sofa og møteplasser. Her plasserte vi også garderober og skap for personlig oppbevaring; den såkalte “hjemmesonen” eller “hub’en”. Det var naturlig å legge hub’en i direkte tilknytning til adkomst, som et bindeledd mellom de to fløyene kontoret besto av.

I samme periode ble ny grafisk profil utarbeidet og denne lå til grunn i vårt konseptuelle arbeid med farger, materialer, overflater og uttrykk.

Selskapets verdier ble omfortolket til fysiske uttrykk, som vedstabler (en kabbe om gongen) og omriss av kuer på fondvegg (Dag(lig)ros).

Det er i spenningsfeltet mellom det fysiske utgangspunktet, med de muligheter og begrensninger som ligger i arkitekturen, det økonomiske aspektet og kunnskapen om bedriftens verdier og identitet at løsningene blir formet.

Eidsiva bredbånd hadde offisiell åpning med snorklipping 20. juni 2014.

I oktober 2014, etter å ha jobbet i de nye lokalene i 4 måneder, gjennomførte ledelsen en omfattende medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra analysen var positive og bekreftet at overgangen fra den tradisjonelle til den aktivitetsbaserte måten å jobbe på hadde vært vellykket. Det ble imidlertid tidlig klart at ABW er en pågående prosess som ikke tar slutt når ombyggingen er ferdig - det er snarere da den begynner. Som et ledd i dette ansatte selskapet en egen kultursjef for å hjelpe medarbeiderne med å holde den nye kulturen i hevd.

I 2017 hadde selskapet vokst fra 110 ansatte til nærmere 150, og de 1200m2 de opprinnelig disponerte begynte å bli for trange. Asplan Viak ble på nytt engasjert for å kartlegge dagens status og utarbeide forslag til utvidelse. Valget falt på å øke arealet med 650 nye m2 og etablere en ny fløy med en mellomliggende glassgård som bindeledd.  Byggearbeider pågikk mens øvrig areal var i drift, og i mai 2018 var de nye arealene tilgjengelige.

Alt ble gjort i samme ånd og stil som opprinnelig prosjekt i 2014.

Eidsiva bredbånd gjennomførte en ny medarbeiderundersøkelse i 2018 og kunne igjen skilte med svært gode resultater.

I årsrapporten til selskapet for 2017 forteller Eidsiva at de har hatt besøk av flere hundre bedrifter og organisasjoner som har ønsket inspirasjon fra deres arbeid. “Dette er med å sette preg på oss, og gjør oss ekstra oppmerksomme på i hvilken grad vi har lykkes med implementeringen. Et av våre viktigste funn er; ABW er en pågående prosess som ikke tar slutt når ombyggingen er ferdig - det er da den starter. Vi må holde prosessen i gang og holde metoden levende. ABW er først og fremst et metodevalg for samhandling på tvers av avdelinger og bygger opp under vår kultur”.