Formingsveileder fremside. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsveileder fremside. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Formingsveileder strandsone. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsveileder strandsone. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Formingsveileder sykkelprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsveileder sykkelprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Snitt fra formingsveilederen. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt fra formingsveilederen. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Espern bydel og formingsveileder

Prosjektkategori

Landskapsarkitketur, byrom, strandsone

Lokasjon

Hamar kommune

Tidsrom

2017 - 2019

Om prosjektet

Espern er en ny bydel ved strandsonen på Hamar. Det tidligere industriområdet, som har rommet blant annet Furnes Hamjern, skal transformeres til bolig- og næringsområde.

Området grenser til Åkersvika naturreservat og planlegges med strandsonepark mot Mjøsa som inneholder brygger, badestrand, lekeareal, utkikkspunkt og naturområder. Byrom inneholder torg med vannspeil/skøytebane, lekeplasser, gater og plasser.

Prosjektet grenser til reguleringsplan for Espern bru (Asplan Viak) og har fokus på gang- og sykkelforbindelser, torg- og plassdannelse og siktlinjer til Mjøsa. Deler av gate planlegges som Shared Space. På grunn av 200-års flomhøyde, skal området heves opp og samtidig tilpasses eksisterende vernede bygninger.

En stedegen vegetasjonspalett er utarbeidet for strandsoneparken for å ivareta skjerming mot naturreservatet, samt bølgedempende tiltak og erosjonssikring langs Mjøsa.

Som bindende vedlegg til detaljreguleringsplan er det utarbeidet Formingsveileder for Espern som skal sikre kvaliteter i uterom.

Asplan Viak har utarbeidet landskapsplan til detaljregulering, formingsveileder, ROS-analyse, trafikkanalyse og teknisk plan. Asplan Viak har samarbeidet med Lund&Slaatto arkitekter (ARK) og utarbeidet overvannsplan i samarbeid med COWI (VA).