Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Utvidelse av Drivenesøya grunnvannsanlegg

Prosjektkategori

Miljø og hydrogeologi

Lokasjon

Drivenesøya, Vennesla kommune, Norge

Tidsrom

2016 - pågående

Om prosjektet

Asplan Viak er engasjert av Vennesla kommune for å utrede utvidelse av Drivenesøya grunnvannsanlegg.

En hovedmålsetting er at økning av uttaket skal skje uten at grunnvannets innhold av klorid, kalsium og jern etc. øker som følge av økt uttak (minst mulig vannbehandling). 

Arbeidet har omfattet geofysiske og hydrogeologiske forundersøkelser, brønndimensjonering. anbudsgrunnlag og kontrahering, etablering av nye fullskala prøvebrønner, kapasitetstesting, prøvepumpingsprogram for langtidsprøvepumping, oppfølging av prøvepumping, strømningskart, resultatrapport og konsesjonssøknad. Prosjektet har også bestått av dimensjonering og prosjektering av UV-anlegg i vannbehandlingsanlegget.

Vannverket benytter i dag 7 stk. grunnvannsbrønner (B1 til B7). Samlet maksimal pumperate for eksisterende brønner er på 90-95 l/s ved pumping fra alle brønner. Uttaket ønskes økt til 155 l/s.

De 4 nye skråbrønnene A, B, C og D etablert på Drivenesøya i mai-juni 2018 er prøvepumpet i perioden 22. august 2018 til 1. april 2019 (222 døgn). Det er i løpet av prøvepumpingsperioden pumpet ut 717 513 m3 med grunnvann fra de nye brønnene. Basert på de utførte kapasitetstester og registrert vannstand i brønnene under langtidsprøvepumping, har de etablerte skråbrønnene rent hydraulisk kapasitet til samlet å levere vannmengder opp mot 77 l/s. Utpumpet grunnvann er av meget god bakteriologisk kvalitet, med lave verdier for kimtall. I grunnvannet er det ikke påvist verken koliforme bakterier, E. coli, Intestinale enterokokker eller Clostridium perfringens. Det er heller ikke påvist miljøgifter. Med unntak for pH tilfredsstiller utpumpet grunnvann fra de 4 skråbrønnene Drikkevannsforskriftens krav til parametere.