Foto: Åse Holte / Asplan Viak
Foto: Åse Holte / Asplan Viak

01

Foto: Åse Holte / Asplan Viak
Foto: Åse Holte / Asplan Viak

02

Foto: Åse Holte / Asplan Viak
Foto: Åse Holte / Asplan Viak

03

Foto: Åse Holte / Asplan Viak
Foto: Åse Holte / Asplan Viak

04

Sykkelfelt i Ekebergveien

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2012-2017

Om prosjektet

Det er bygget 700 m tosidig sykkelfelt og bredere fortau i Ekebergveien sør for Nordstrandveien, fra Sæter til Ljabru. Veien har også fått oppgraderte holdeplasser, gangfelt og gatebelysning.


Ekebergveien er en del av sykkelveinettet i Oslo.

Byrådet har som mål at 25 % av hverdagsreisene i 2025 skal gjennomføres på sykkel. For å nå målsettingene prioriterer byrådet blant annet utbygging av nye sykkelfelt, slik som her i Ekebergveien.

For å få plass til sykkelfelt er den opprinnelige veien utvidet på begge sider. Det nye normalprofilet for veien er på totalt 11,5 m; 2,5 m fortau på én side, 1,5 m sykkelfelt på to sider og 6 m kjørebane.

Tilpasninger til sidearealer har vært en viktig del av prosjektet. Mange hus ligger nær veien, med tilhørende avkjørsler. Høydeforskjeller mot tomtene på begge sider utjevnes ved hjelp av murer. Det har blitt laget detaljtegninger for hver av de rundt 40 berørte eiendommene. Mot Nordstrand kirkegård er det konstruert en plasstøpt og forblendet mur med trapp.

Andre viktige momenter i byggeplanleggingen har vært plassering og utforming av holdeplasser og gangfelt, oppstramming av flere kryss og avkjørsler, samt vurdering av trafikksikkerheten for alle valgte løsninger. Flere av gangfeltene langs strekningen har blitt opphøyde. Det er etablert ny belysning på hele strekningen, og ledninger er lagt ned i bakken. En utfordring i prosjektet har vært tilpasningen mot Sæterkrysset, hvor det opprinnelig ikke var planlagt sykkelfelt.

Det kommunale avløpsnettet i området har begrenset kapasitet, noe som har gjort det nødvendig å finne løsninger som kan holde tilbake overvann fra vei og sidearealer i intensive nedbørsperioder. Det er derfor laget to fordrøyningsmagasiner på strekningen, med begrenset utslipp til kommunalt nett. Det ble også etablert et infiltrasjonsmagasin hvor vann infiltreres i grunnen før det slippes inn på kommunalt anlegg.

Byggingen startet i 2016, med ferdigstillelse i 2017-18.