Fornebu
Fornebu

01

SmartCity Bærum strategien
SmartCity Bærum strategien

02

Workshop
Workshop

03

Konseptutredning klimavennlig mobilitet på Fornebu

Prosjektkategori

Klimavennlig mobilitet

Lokasjon

Bærum

Tidsrom

2018-2019

Om prosjektet

Bærum kommune har som mål å utvikle Fornebu til et nullutslippsområde innen 2027.

Transportsektoren representerer store utslipp, og tiltak i denne sektoren kan ha stor betydning for om man når dette målet. En måte å bidra på er å legge til rette for et helelektrisk klimavennlig mobilitetssystem for Fornebu. 

Bærum kommune har gjennomført en konseptutredning med følgende tema:

  • Vurdering av energi- og effektbehov for et helelektrisk mobilitetssystem på Fornebu.
  • Muligheter for laststyring og effektutjevning ved bruk av nye teknologiske løsninger.
  • Reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren på Fornebu ved etablering av helelektrisk og klimavennlig mobilitetssystem.

Aktuelle tiltak og teknologier som er vurdert er fornybar lokal energiproduksjon, ladeinfrastruktur og behov for energilagring, tiltak for effektutjevning og styring av makseffekt (batterier, V2G etc.), introduksjon av nye typer klimavennlige mobilitetsløsninger (herunder elektriske kjøretøy, selvkjørende kjøretøy, bilpoolordninger etc), samt områdeutvikling og fysisk tilrettelegging for klimavennlig mobilitet.

Konseptutredningen er gjennomført i samarbeid med ca 30 private og offentlige aktører med ulike interesser på Fornebu, og har vært ledet av Bærum kommune og Smart City Bærum. Som arbeidsmetodikk er det benyttet er serie tematisk workshops (4 stk) med fokus på utvalgte tema. Arbeidet munner ut i en klimaanalyse der man ser på aktuelle helthetlige mobilitetskonsepter (2 stk) for Fornebu og sammenligner mot et referensescenario.
 

Følgende aktører har deltatt i konseptutredningen:

Offentlige aktører: Oslo kommune, Hafslund Nett, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Forskningsrådet, Asker kommune, Enova. 

Utbyggere/eiendomsselskap: Teleplan Eiendom, OBOS, Selvaag bolig, Aker, Telenor, Umoe AS, Technopolis

Teknologi- og tjenesteleverandører: Møller mobilitet/Hyre.no, Moveabout/Mobility Park, Samme vei, Entur, Easypark, Amesto, Volvo, Acando, Unox, Inspire Invest, Kolonial.no, Avis/Zaptec, Schneider, ABB, Telenor, Cisco, Accenture

Andre: Futurebuilt, Elbilforeningen