01

Fra kontinuerlig til tidsavgrenset kommuneplanprosess - Satsingsområder og overordnede mål i samfunnsdelen vedtas første året av valgperioden skal kunne legges til grunn før HØP 2.året av valgperioden.
Fra kontinuerlig til tidsavgrenset kommuneplanprosess - Satsingsområder og overordnede mål i samfunnsdelen vedtas første året av valgperioden skal kunne legges til grunn før HØP 2.året av valgperioden.

02

Plansystem i Nye Stavanger

Prosjektkategori

Plansystemutvikling

Lokasjon

Stavanger

Tidsrom

2019

Om prosjektet

I nært samarbeid med Stavanger kommune har Asplan Viak bistått med fasilitering, analyser og rådgivning om et nytt, helhetlig plansystem i Nye Stavanger kommune som skal inngå i kommunal planstrategi og brukes i organisasjonsutviklingen.


Sentrale punkt har vært:

  • Sammenhengene og arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet
  • Mål for plansystemet i Nye Stavanger
  • Kommuneplanen og handlings- og økonomiplan
  • Planstrategiens rolle
  • Hierarki og struktur for planer innenfor samfunnstema og tjenesteområder

Anbefalingene er utarbeidet med bakgrunn i erfaringer fra flere FoU prosjekt for KS, FOU for Program for storbyrettet forskning om storbyenes samfunnsplanlegging, halvdagsseminar med ledere i Nye Stavanger og diskusjoner i rådmannens lederteam. 

Et viktig grep i det nye systemet er å skille samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen, med et vedtak av samfunnsdelen tidlig i hver valgperiode. Med dette ønsker Stavanger å styrke samfunnsdelen som politisk styringsverktøy. Samfunnsdelen blir bedre koblet til valgperiodene og kan gi reelle føringer for økonomiplanen i valgperioden. Et nytt kommunestyre får tidlig i valgperioden mulighet til å gjøre mindre eller større endringer i samfunnsdelen utfra Stavanger sine utfordringer og ønsket politikk. Arealdelen bygger på føringer fra en vedtatt samfunnsdel.