Oversiktsbilde over eksisterende skolebygg (til høyre), og nybygget (oppe til venstre). Illustrasjon: Arkitektene Vis a Vis
Oversiktsbilde over eksisterende skolebygg (til høyre), og nybygget (oppe til venstre). Illustrasjon: Arkitektene Vis a Vis

01

Nybyggets fasader skal gjenspeile det eksisterende bygget. Illustrasjon: Arkitektene Vis a Vis
Nybyggets fasader skal gjenspeile det eksisterende bygget. Illustrasjon: Arkitektene Vis a Vis

02

Nybygget er organisert i et kompakt volum med funksjoner laget rundt et felles, åpent og sentralt AKS rom. Illustrasjon: Arkitektene Vis a Vis
Nybygget er organisert i et kompakt volum med funksjoner laget rundt et felles, åpent og sentralt AKS rom. Illustrasjon: Arkitektene Vis a Vis

03

Rustad skole - forprosjekt

Prosjektkategori

Skolebygg

Lokasjon

Rustad i Bydel Østensjø i Oslo, Norge

Tidsrom

2018 - 2019

Om prosjektet

Rustad skole er i dag en 3 parallell barneskole. Et økt elevtall i skolekretsen har ført til planlegging for utvidelse til en 4 parallell barneskole. For å møte utvidelsen skal det bygges et nybygg ved Rustad skole, med tilhørende oppgradering av skolens utearealer og boder. Dette nybygget skal inneholde arealer for 1. - 3. trinn.

Nybygget skal romme generelle læringsarealer og elevgarderober samt arbeidsplasser for lærere tilhørende de tre trinnene. I tillegg blir det en gymsal med tilhørende arealer og arealer for Aktivitetsskolen. Bruttoarealet for nybygget er på 3151 m2 fordelt over 2 etasjer over terreng, og en underetasje. Skoleanlegget ligger i et grøntdrag med friområder og idrettsanlegg. Nybygget er lagt på søndre del av eiendommen, sentralt med en klar henvendelse mot eksisterende skole og skolegård. Forslaget søker å bevare det vernede hovedbyggets karakter og understreke gårdsplassen skoleanlegget omfavner. Det å bevare og opprettholde skolehagen har også vært et viktig for nybyggets plassering og utforming. Nybygget er organisert i et kompakt volum med funksjoner lagt rundt et felles, åpent og sentralt rom. Denne organiseringen er valgt for å redusere bygningens fotavtrykk og opprettholde så mye som mulig av eksisterende terreng og sammenhengende arealer for lek og skolehage. Alle fasader er utformet for god kontakt mellom arealer ute og inne.

Rustad skole er en barneskole i Oslo som ble innviet i 1967. Dette eksisterende skolebygget er på byantikvarens gule liste. Nybyggets utforming må derfor tilpasses uttrykket på eksisterende bebyggelse. Det har i forprosjektet vært flere avklaringer med byantikvar for å møte det eksisterende uttrykket og trekke det inn i det nye bygget. Det har vært utfordringer på grunn av en eksisterende overvannsledning på tomten, som har ført til mye koordinering av tekniske løsninger i grunnen.  Bygget er prosjektert som passivhus. Prosjektet har også bestått i å utvikle og oppgradere store deler av skolens uteområder. Asplan Viak har bistått Undervisningsbygg med prosjekteringsledelse i prosjektet og styrt en prosjekteringsgruppe med eksterne rådgivere/arkitekter.