Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Konseptskisse Innherredsveien. Illustrasjon: Asplan Viak
Konseptskisse Innherredsveien. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

11

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

12

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

13

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

14

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

15

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

16

Gateprosjekt Fornying av Innherredsveien

Prosjektkategori

Forprosjekt

Lokasjon

Trondheim, Trøndelag.

Tidsrom

Januar - juni 2019

Om prosjektet

Asplan Viak har prosjektert den nye Innherredsveien fra Bassengbakken til Saxenborg allé. Veien skal transformeres til tofeltsgate med mer plass til et levende bymiljø med mer opphold, gående, syklende, og et splitter nytt høyeffektivt kollektivtilbud. Asplan Viak ble i 2018 engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide forprosjektet.

Innherredsveien er en av fire store hovedgater i Trondheims som skal oppgraderes og ombygges i løpet av de neste årene. Hovedhensikten er å heve standarden på gatene slik at ny utforming tilrettelegger for bruk som bidrar til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. Gatene skal bygges om til effektive kollektivårer med høye miljøstandarder og gode forhold for myke trafikanter. Innherredsveien er hovedgata inn til Trondheim sentrum fra øst, som nå skal omarbeides fra firefeltsveg til tofeltsgate og tilrettelegges for et urbant gate- og bomiljø. Asplan Viak har utarbeidet forprosjekt på den østlige strekningen av gata fra Bassengbakken til Saxenborg allé. 

Vellykket prøveprosjekt som grunnlag
Våren 2017 ble det gjennomført prøveprosjekt på strekningen gjennom Lademoen bydel. Vegen ble redusert fra firefelts- til tofeltsveg, det ble etablert sykkelveg langs hele strekningen og mer areal til gående samt opphold langs gata.  Prøveprosjektet ble svært positivt mottatt og evalueringen viste betydelig økning av antall gående og syklende langs strekningen, samt bedre framkommelighet for buss. Derfor ble det i 2018 politisk vedtatt at prøveprosjektet skulle være førende for den videre fornyingen av gata fra Bassengbakken til Saxenborg allé.   

 

Bredt faglig samarbeid
Den nye metrobussen i Trondheim vil ha Innherredsveien som hovedrute østover. Framkommelighet for bussen i balanse med et aktivt bymiljø har derfor vært et hovedtema i arbeidet. Asplan Viak satt sammen et tverrfaglig team med gateplanleggere, landskapsarkitekter, trafikkplanleggere og byplanleggere for å oppnå dette. Det er gjort trafikkmodellering av hele gateløpet med Aimsun for å sikre bussens framkommelighet. Det har vært gjennomført tekniske og faglige utredninger og vurderinger av kulturmiljø, støy, elektro, vann/avløp, overvann, lokalklima, miljøgeologi, anleggsgjennomføring, ytre miljø og risiko og sårbarhet. 3D-modell er benyttet gjennom hele prosessen fra vurdering av systemløsninger til utarbeiding av plan for fysisk løsning.  I tillegg er det gjennomført en Anslags-prosess som grunnlag for finansieringsvedtak. Reguleringsplanen for deler av strekningen er sluttført.

 

Tydelige sekvenser og plassdannelser
En viktig del av prosjektet har vært å løfte fram eksisterende kvaliteter i gata og å få inn møblering og vegetasjon som gjør det til et trivelig sted å oppholde seg. Utformingen skal redusere farten for kjørende og å gi bedre forhold for kryssing på tvers av gata for myke trafikanter. Konseptet for strekningen Bassengbakken - Saxenborg allé er bygd rundt en inndeling av tydelige sekvenser mellom de største kryssområdene, støttet av plassdannelser langs strekningen. Det er lagt vekt på opparbeidelse av rom for opphold, spesielt langs nordsiden av gata hvor det er mest sol og flest utadvendte førsteetasjer. Her er det tilrettelagt for en vegglivssone som kan brukes til uteservering, beplantning, utsetting av varer osv. som kan gagne aktiviteten i næringslokalene og gi gode forhold for byliv. Fra Bassengbakken til Lademoparken etableres en bred vegetasjonssone for å plante store gatetrær og danne en grønn sammenheng helt opp mot Lademoparken. Det bygges brede felt med hardt dekke for fotgjengerkryssing. Langs Lademoparken flyttes dagens hekk, som ligger mellom gangvei og park, ut til rabatt mellom kjøreareal og sykkelvei. Dermed blir gangtrafikken langs nordsiden en vandring i parken i stedet for utenfor parken. Mellom Anders Buens gate og Thomas von Westens gate er gateløpet strammet opp med søyletrær og espalierer spiller opp mot den flotte funkis arkitekturen på nordsiden, som gir en ryddig og enhetlig strekning. Herfra og østover har gaten en mer ledig kurvatur og fortau på den ene siden går gjennom en gammel allé. Strekningen blir frodig, men med litt mindre urban karakter.

 

På tilgjengelige sidearealer skal det etableres plassdannelser med god kvalitet. Det er stort sett arealer i stengte kryss/sidegater inn mot Innherredsveien som benyttes, og disse vil ha ulik størrelse og form. Gatesnittet har lite plass til opphold, spesielt langs gatas sørside. Plassdannelsene vil utgjøre viktige støttefunksjoner til selve gateløpet med god tilrettelegging for byliv. Konseptet for disse plassene er et variert innhold innenfor en tydelig omramming av mørk granitt. Denne løsningen benyttes på samtlige plasser og vil gi identitet og sammenheng til gateløpet.