Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Utredning Nord-Norgebanen

Prosjektkategori

Utredning

Lokasjon

Nord-Norge, Nordland/Troms

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Asplan Viak bistår Jernbanedirektoratet i utredningen av en mulig jernbane mellom Fauske, Narvik og Tromsø – Nord-Norgebanen.

Utredningen er en oppdatering av kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse for traséer som først ble utredet av NSB i 1992, og videre av Jernbaneverket i 2011. I tillegg til sammenhengende alternativer mellom Fauske og Tromsø vurderes en delstrekning mellom Bjerkvik og Harstad, sammen med mulig trinnvis utbygging.

Grunnlagsmaterialet fra tidligere utredninger oppdateres med ny kunnskap om bl.a. tekniske forutsetninger og gjennomføring, og kostnadsestimater oppdateres til dagens prisnivå. Potensielle miljøinngrep er vurdert med en sammenfatning av miljøtemaer og samiske interesser, og en vurdering av konfliktpotensialet. 

Det er også gjennomført analyser for gods- og persontransport. Markedsgrunnlaget for Nord-Norgebanen har endret seg de senere årene, spesielt med tanker på den store økningen i produksjon og transport av sjømatprodukter for den nordlige landsdelen.  Regionen opplever også stor vekst i turisme fra både Norge og utenlands, som bidrar til passasjergrunnlaget og får nytten av et nytt transporttilbud.

Et tverrfaglig team fra kontorene våre i Tromsø, Harstad, Trondheim, Sandvika/Oslo og vårt datterselskap Urbanet Analyse har deltatt i arbeidet, med bistand fra Transport Økonomisk Institutt (TØI).

Jernbanedirektoratet legger opp til en fremdriftsplan slik at resultater fra utredningen skal kunne omtales i neste rullering av Nasjonal transportplan (2022-2033). Utredningen legges ut på høring 1. juli 2019 og ferdigstilles innen utgangen av 2019.