For å kunne lage et godt forslag til utvikling av Nore Neset som nærsenter, må man først forstå stedet og danne et kunnskapsgrunnlag. Vi har startet prosjektet med analyser og involvering av lokalbefolkning og lokale aktører.
For å kunne lage et godt forslag til utvikling av Nore Neset som nærsenter, må man først forstå stedet og danne et kunnskapsgrunnlag. Vi har startet prosjektet med analyser og involvering av lokalbefolkning og lokale aktører.

01

Illustrasjonen viser Nore Nesets viktigste karakteristikker med utgangspunkt i medvirkning.
Illustrasjonen viser Nore Nesets viktigste karakteristikker med utgangspunkt i medvirkning.

02

Illustrasjonen om Stedsbruk viser tilbakemeldinger og kommentarer fra lokalbefolkningen på Nore Neset i en geografisk sammenheng. Kombinasjon av kart og bygningsinformasjon gjør det mulig å se en sammenheng mellom funksjoner på stedet og bruk av området.
Illustrasjonen om Stedsbruk viser tilbakemeldinger og kommentarer fra lokalbefolkningen på Nore Neset i en geografisk sammenheng. Kombinasjon av kart og bygningsinformasjon gjør det mulig å se en sammenheng mellom funksjoner på stedet og bruk av området.

03

Illustrasjon som viser noen av tilbakemeldingene innbyggerne på Nore Neset har gitt som sier noe om stedsidentiteten slik de opplever det.
Illustrasjon som viser noen av tilbakemeldingene innbyggerne på Nore Neset har gitt som sier noe om stedsidentiteten slik de opplever det.

04

Stedsanalyse Nore Neset

Prosjektkategori

Stedsutvikling / mulighetsstudie

Lokasjon

Nore Neset, Os kommune

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Asplan Viak er engasjert i arbeidet med å utarbeide en stedsanalyse med påfølgende mulighetsstudie (sistnevnte er under arbeid vår/sommer 2019) på Nore Neset med mål å lage et tydelig grep for fortetting og utvikling. Stedsanalysen og mulighetsstudien markerer starten på prosjektet med å bygge felles visjoner for utviklingen av Nore Neset.


Os kommune har opplevd en kraftig folkevekst de siste årene og forbereder seg på en dobling av innbyggertallet fram mot 2040. Som del av rulleringen av kommuneplanens arealdel har Os kommune definert en senterstruktur, der Nore Neset er en av fem nærsenter i kommunen. I et nærsenter vil alle nye tiltak ha stor betydning og det er viktig at hvert enkelt tiltak bygger opp under et godt, helhetlig grep og viktige identitesmarkører som finnes på stedet, slik at det kan utvikles i en god retning, men hva er et nærsenter? Og hvordan gjøre Nore Neset til det gode hverdagssamfunnet?

For å svare på disse spørsmålene har det vært sentralt å involvere lokalbefolkningen og ulike aktører på Nore Neset gjennom en sosiokulturell tilnærming. I en sosiokulturell tilnærming legges det vekt på at kunnskap skapes i fellesskap med andre, og dette samspillet er avhengig av at alle deltakere jobber sammen for et felles mål. Prosjektet startet med medvirkningsdager med både grendamøte, prosjektkontor og plansmie.  På denne måten har det vært mulig å få frem bilder av hva som er Nore Neset sine viktigste karakteristikker, sterke og svake sider, stedets identitet, stedsbruk og hva Nore Neset allerede har, men også trenger for å være et godt nærsenter i framtiden.

Medvirkning og bruk av kartfortelling som medvirknings- og formidlingskanal har vært sentralt i arbeidet.  Kartfortelling er et digitalt verktøy som ved å kombinere bilder, illustrasjoner, videoer, tekst og interaktive kart formidler en historie og muliggjør flerveiskommunikasjon. Ved å ha en tilgjengelig og dynamisk kanal på nett som kan nås av alle har dette vært en gylden mulighet til å inkludere befolkningen og ulike aktører på en god måte. Kart har vært brukt for vise prosessen undervegs og som en interaktiv portal der innbyggere og aktører har hatt anledning til å legge inn kommentarer og lese andres tilbakemeldinger om Nore Neset. Kartfortellingen er nå en tilgjengelig historie på nett og kan leses her.