Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

01

Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

02

Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

03

Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

04

Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

05

Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

06

Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

07

Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Prosjektkategori

Urbanisme, samferdsel, landskap og arkitektur.

Lokasjon

Lysaker, Bærum.

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Fornebubanen er et viktig offentlig samferdselsprosjekt som det knyttes store forventninger til. Lysaker er sentralt plassert på den nye linjen. Stasjonsutformingen skal bidra til at Lysaker blir et effektivt og godt kollektivknutepunkt.

For brukerne skal reisen med Fornebubanen være enkel og trygg. Samtidig skal utformingen av stasjonsområdet bidra til sentrumsutvikling på Lysaker. Utbyggingsområdene nord og sør for E18 og på begge sider av Lysakerelven må forbindes og få et tydelig midtpunkt. Lysaker stasjon må bli et attraktivt sosialt møtepunkt, og underbygge de unike kvalitetene på stedet. Stasjonen er utfordrende i forhold til gjennomføring og byggeteknikk. Den ligger tett opp mot eksisterende jernbanestasjon og eventuell fremtidig utvidelse av jernbanetraseen. Det er dårlige grunnforhold, og tog-traséen må krysse rett under Lysakerelven. Prosjektet må svare godt på alle disse utfordringene.

Løsningen har ambisiøse mål:

Prosjektet skal bringe et klart byplangrep som skal gjøre stasjonsområdet til en katalysator for knutepunktutvikling.  Stasjonsområdet skal bli et attraktivt offentlig rom og en sosial møteplass -«Lysakers hjerte». Man ønsker å fremheve og utnytte kvalitetene på stedet ved å knytte stasjonen til eksisterende kulturmiljø og gi tilgjengelighet til miljøet rundt elven. Man tilfører et klart arkitektonisk konsept, hvor stasjonen får en egen og stedsspesifikk identitet. God takhøyde og mye dagslys sikrer en god opplevelse for reisende selv om det er en underjordisk stasjon. Prosjektet ønsker å knytte Fornebubanen til jernbanestasjon og buss, slik at det oppleves som et samlet stasjonsområde med god logistikk, publikumsflyt og korte ganglinjer. Dette skal bidra til å skape en tydelig organisering og lesbarhet, med enkel orientering for de reisende. Designet skal derfor spille på og integrere gjenkjennbare designelementer fra Fornebubanen / Oslo Sporveier noen som sikrer god informasjon til passasjerene. Disse skal videre oppleve trygghet gjennom oversikt, transparens og god belysning. Prosjektet unngår derfor mørke «kroker» eller trange ramper, men har høyt fokus på å legge til rette for sykkel, sykkelparkering og effektiv flyt uten å være i konflikt med gående. Prosjektet består videre av rasjonelle konstruksjoner som best mulig utnytter cut and cover prinsippet, og som gir lavest mulig byggekostnad.  Dette gir en høy robusthet, lave drifts- og vedlikeholdskostnader samtidig som man bygger tilgjengelighet for alle og ivaretar alle hensyn. Prosjektet tar sikte på å bli et forbildeprosjekt for bærekraftig utbygging. Forslaget skal både løse Fornebubanens behov på en direkte og god måte, og samtidig tilføre stedet Lysaker urbane kvaliteter knyttet til stedets identitet og historie.

Forslaget ble kåret til vinner av arkitektkonkurransen, og er et samarbeid mellom Longva Arkitekter, Arup og Asplan Viak.