01

02

03

Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser

Prosjektkategori

Klimaregnskap

Lokasjon

Norge

Tidsrom

2018-2019

Om prosjektet

Asplan Viak har i et prosjekt for Difi utredet klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser. Analysen viser at til tross for en betydelig økning i offentlige anskaffelser så holder klimafotavtrykket seg konstant.

Kommuner, fylkeskommuner og statlig virksomhet kjøpte i 2017 inn varer og tjenester for over 523 milliarder. Dette er en betydelig del av den norske økonomien, og analysen viser at disse innkjøpene forårsaker 11,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Analysen viser videre at klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser holder seg relativt konstant til tross for en betydelig økning i innkjøp fra 355 milliarder i 2008. Klimagassutslipp per NOK – også inflasjonsjustert – er altså på vei ned. Av disse 11,2 millioner tonn CO2 er kun 8 % direkteutslipp (scope 1) fra tjenesteproduksjonen. Det aller meste er altså indirekte utslipp (scope 2 og 3). Av totalt klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser så er nær halvparten av klimagassutslippene lokalisert i utland.

Analysen ser videre på det totale klimafotavtrykket av alt norsk forbruk, inkludert husholdninger. Her ser vi en nedgang fra 74,4 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2012 til 70,8 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2017. Nedgangen er gjeldene over flere år og indikerer altså at vi nå er inne i det grønne skiftet. Årsaken til nedgang er i hovedsak forbedringer i teknologi. Blant annet er utslippsintensiteten til elektrisitet på vei ned både i Norden og i utland. Dette påvirket klimafotavtrykket til de fleste varer og tjenester.

Analysen viser at offentlig sektor har en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Denne rollen er flerdelt. De har selv et klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser på over 11 millioner tonn CO2 ekvivalenter som må adresseres. Interessant nok er en viktig del av disse klimagassutslippene knyttet til investeringer i mer energi og miljøvennlige bygg og anlegg som på sikt vil være med på å bidra til reduserte klimagassutslipp i samfunnet som helhet. Miljøkrav til leverandører er også med på å redusere klimagasser ut over eget klimafotatrykk, gjennom å påvirke hele økonomien i en mer klimavennlig retning.

Prosjektet ble gjennomført med Oslo Economics som underleverandør.