01

Kart over regionen med analyse. Illustrasjon: Asplan Viak AS
Kart over regionen med analyse. Illustrasjon: Asplan Viak AS

02

Revisjon av regionalplan Jæren, Regionens konkurransekraft

Lokasjon

Rogaland

Tidsrom

September 2018 – April 2019

Om prosjektet

I forbindelse med rullering av regionalplan for Jæren har Asplan Viak på oppdrag for Rogaland fylkeskommune utarbeidet en rapport om regionens konkurransekraft, som et av flere kunnskapsgrunnlag i planarbeidet.

Formålet med arbeidet har vært å gi råd om hvilke grep innen areal- og transportpolitikk som kan stimulere til økt konkurransekraft, verdiskaping og produktivitet i regionen som dekker størstedelen av Sør-Rogaland. Det er også drøftet i hvilken grad valgene kan påvirke miljømessig og sosial bærekraft.

De er pekt på noen viktige trender og eksemplifisert hvordan disse potensielt kan gi innvirkning på regionen.

Konkurransekraft er ett av fem innsatsområder definert i planprogrammet, sammen med livskraftige nabolag, levende sentrumsområder, enklere hverdag og varige naturressurser. Konsekvensvurderingene som er gjort i rapporten baseres på forventet utvikling av noen gitte plangrep eller alternativer for arealutvikling på Jæren, og gir utgangspunktet for drøfting av mulige konsekvenser for konkurransekraft. Regionalplanen har en tidshorisont fram mot 2050, og konsekvensvurderingene er derfor gjort for den samme tidsperioden.

Det er flere forhold som tyder på at det fremdeles går bra på Jæren, men man kan vente at nasjonale utfordringer som eldrebølgen og behovet for omstilling for å opprettholde dagens velferdsnivå også vil være gjeldende på Jæren. Flere faktorer er sentrale for å lykkes med å styrke konkurransekraften for det regionale næringslivet framover.

I rapporten presenteres ulike indikatorer for konkurransekraft. I areal- og transportpolitikken er det særlig fysisk infrastruktur og tilgang til riktig type næringsareal som er vurdert som sentrale. Samtidig er tilgang til rett kompetanse helt sentralt.

Samordnet areal- og transportpolitikk kan redusere transportkostnader, og kan bidra til økte urbane

kvaliteter og alternative botilbud. Ofte medfører dette også et bedre servicetilbud ved at de fleste tilbud finnes i den bydelen man bor og jobber. Utfordringen er at det ikke alltid er mulig å styre lokalisering av næringsliv og boområder i henhold til overordnede mål i regioner med flere kommuner.