Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

01

Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

02

Skoleanlegget ivaretar overvannshåndtering ved grønne tak, infiltrasjonsfelt, fordrøyning og regnbed. Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Skoleanlegget ivaretar overvannshåndtering ved grønne tak, infiltrasjonsfelt, fordrøyning og regnbed. Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

03

Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

04

Halvparten av skolens 148 sykkelparkeringsplasser er under tak og har belysning. FutureBuilt v/Tove Lauluten
Halvparten av skolens 148 sykkelparkeringsplasser er under tak og har belysning. FutureBuilt v/Tove Lauluten

05

Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

06

Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

07

Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

08

Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

Granstangen skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Furuset, Oslo

Tidsrom

2012 - 2015

Utmerkelser

Futurebuilt forbildeprosjekt

Om prosjektet

Granstangen skole er en ny ungdomsskole på Furuset i Oslo og er blant FutureBuilts forbildeprosjekter.

Skolen er bygd som et offentlig-privat samarbeid. Asplan Viak har, blant flere samarbeidspartnere, bidratt som landskapsarkitekt.

Skolen ligger på en tomt som skråner svakt mot nord, inntil et relativt sammenhengende grøntdrag mellom Østmarka og Alnaelva. I sør ligger en skogkledd kolle som er bevart, mens den østlige delen av tomta består av fyllmasser på opptil 5 m tykkelse over Gransbekken, som opprinnelig rant i en ravinedal.

Skolebygningen er lagt sentralt på tomta, og uteanlegget organisert med en urban side som henvender seg mot veien og Furuset senter i vest og en grønn side mot Gransdalen i øst. Selve terrengformen og tilhørende vegetasjon gir et tydelig romskapende element.

Den urbane delen langs vestfasaden er programmert med en serie uformelle sitteplasser og en festplass med sitteamfi, mens tomtas øst- og sørside har ballbaner, utetreningsapparater.

Overvannshåndtering har vært en viktig del av prosjektet, og det er laget en langsiktig plan, hvor vann ledes til regnbed, som på sikt kan kobles til Gransbekken, som er planlagt gjenåpnet.

Skoleanleggets uterom er tenkt som en sosial og rekreativ møteplass for bydelen, med god tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet, som ballbaner og tilrettelegging for uformell og ikke-organisert lek og bevegelse. Her kan man bl.a. klatre, balansere, skate, danse og spille bordtennis.

Skolen er tilgjengelig for miljøvennlig transport, kollektivreiser og sykkel. Sykkelparkeringen er lagt til hovedatkomsten i nordvest og langs bygningens nordfasade.