Brufamilien. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Brufamilien. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

01

Bybrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Bybrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

02

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

03

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

04

Gang- og sykkelbrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Gang- og sykkelbrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

05

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

06

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

07

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

08

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

09

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

10

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

11

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

12

Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

13

Bruene i Drammen - parallelloppdrag

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Drammen, Buskerud.

Tidsrom

2018

Om prosjektet

Det skal bygges ny bybru fra Strømsø til Bragernes torg.

Fornyelsen utløses av at jernbanesporene på Strømsøsiden skal heves for å gi større flomsikkerhet, eksisterende bru må rives og ny må bygges for å få nødvendig fri høyde over sporene. Ny gang-/sykkelbru skal etableres nærmere fjorden for å gi forbindelse over elva når strømsøbrua rives. Første halvår i 2018 ble det holdt parallelloppdrag med 3 deltagende team. Vårt forslag til utforming av Bybrua ble valgt som vinner. Asplan Viak hadde ansvar for utforming av landingspunktene for bruene.

Bybrua

Bybrua vil alltid være den sentrale forbindelsen i Drammen sentrum der den ligger i aksen mellom Strømsø torg og Bragenes torg. En bru som ligger på linje med den urbane aksen mellom kirken og stasjonen må være kraftfull og tydelig i sitt uttrykk.

Bruas geometri er et direkte resultat av omgivelsene. Der jernbanen på sydsiden krever maksimal frihøyde, og eksisterende Strømsø torg der det skal etableres rampe med kontinuerlig stigning tilpasset krav til universell utforming. Over elva er føres brua i en lett vertikal kurve, og avsluttes med en slakere rampe mot Bragenes torg. På Bragernessiden lander den på høydekurve 3,0 og brua blir dermed sydd bedre sammen med torget enn i dag, hvor det er en vond kul der brua møter torget.

Denne profilen gir brua et unikt, lett asymmetrisk oppriss. Dette må anses som en funksjon og blir her fremhevet av en rekke buer, hver høyere og lengre, som kulminerte i sitt lengste sprang, mot jernbanen.

Sett fra syd dannes en bevegelse og rytme som en fiskesprett! Bevegelsen til en stein som er kastet med lav vinkel og som spretter med gradvis kortere sprang.

Til slutt, lander vår metaforiske stein på en kunstig halvøy i form av et avtrappet landskap. Dette nye byrommet, elvetorget fungerer som en urban markør for brua og er det elementet som knytter sammen brua og elvebredden. Vi trapper oss ned mot vannet med et halvsirkelmotiv som er lånt fra torgets avslutning omkring Bragernes Kirke. Med dette avsluttes også Bragernes torg på en symmetrisk måte i lengderetningen. Nederst mot vannet bygges en brygge på peler på høydekurve 1,0 som gjør det mulig å være helt nede i vannkanten og passere under brua. Bryggen og trappeanlegget bygges i granitt tilsvarende steinen som brukes på gang- og sykkelsonene på Bybrua.

Elvetorget med trappeamfiet vil i hovedsak være sør-orientert tilby urbane kvaliteter og møteplasser.

Gang- og sykkelbrua

Hvis bybrua var byens krone, ville Drammens gangbruer være diamantene i sentrum.

Sammen er disse bruene utformet som et ulikt par søsken for å komplimentere hverandre. Bybrua er en tung, robust struktur som står i dialog med den lyse filigranstrukturen i den nye Gangbrua.

Gang-sykkelbruas landing på Strømsøsiden er nær ved passasjen under Jernbanesporene mot Rydningegangen. Undergangen er bred, ramper seg ned til høydekurve 1,0 og gir god forbindelse for gående og syklende til bystrøkene sør for Jernbanen. Brua lander på høydekurve 2,0, der det grønne parkstrøket møter trebryggen som strekker seg langs hele stasjonsområdet.

Ved landingspunktene bygges et nytt landskap som trapper seg ned mot sjøen og gir mulighet for opphold og utsetting av f.eks. kano eller kajakk. På Bragernesiden lander Gang-sykkelbrua midt foran Aas Bryggeri. De to landingspunktene ligger på høydekurve 2,0. Gang-sykkelstien i parken legges om slik at den blir parallell med Strandgata, og det etableres et vakkert regnbed med stauder under brua som kan betraktes fra strandparken, bua og landingspunktene. Med dette får også plenlandskapet i elveparken enda en verdifull tilføyelse der brua lander og man ikke lenger kan passere langs elvebredden.