Illustrasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak.
Illustrasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak.

01

Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak.
Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak.

02

Bybonde. Illustrasjon: Asplan Viak.
Bybonde. Illustrasjon: Asplan Viak.

03

Kartlegging nabolag. Illustrasjon: Asplan Viak.
Kartlegging nabolag. Illustrasjon: Asplan Viak.

04

Parkallmenningen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Parkallmenningen. Illustrasjon: Asplan Viak.

05

Bakhage. Illustrasjon: Asplan Viak.
Bakhage. Illustrasjon: Asplan Viak.

06

Hovedgrep bysystem. Illustrasjon: Asplan Viak.
Hovedgrep bysystem. Illustrasjon: Asplan Viak.

07

Stedstilpasset byform. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stedstilpasset byform. Illustrasjon: Asplan Viak.

08

Gang-, sykkel og kollektiv vei. Fremtidig. Illustrasjon: Asplan Viak.
Gang-, sykkel og kollektiv vei. Fremtidig. Illustrasjon: Asplan Viak.

09

Kjøreadkomst og parkering. Illustrasjon: Asplan Viak.
Kjøreadkomst og parkering. Illustrasjon: Asplan Viak.

10

Lengdesnitt. Illustrasjon: Asplan Viak.
Lengdesnitt. Illustrasjon: Asplan Viak.

11

Stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak.

12

Planutsnitt ved bolig og park. Illustrasjon: Asplan Viak.
Planutsnitt ved bolig og park. Illustrasjon: Asplan Viak.

13

Planutsnitt ved godshallen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Planutsnitt ved godshallen. Illustrasjon: Asplan Viak.

14

Godshallen snitt. Illustrasjon: Asplan Viak.
Godshallen snitt. Illustrasjon: Asplan Viak.

15

En bærekraftig nyby i Drammen

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Drammen

Tidsrom

2019

Om prosjektet

Bane NOR inviterte vinteren 2019 tre team til å utforske muligheten for å utvikle arealene på og rundt Drammen godsterminal & Nybyen.

Arealene frigjøres til byutvikling når funksjonene flyttes og jernbanetraseene forbi området endres og delvis legges under bakken. I Asplan Viaks mulighetsstudie, «En bærekraftig nyby i Drammen», blir en helhetlig visjon for en bærekraftig utvikling av et svært sentralt område i Drammen presentert gjennom linsene bærekraftig bysystem, byliv og bebyggelse.

Drammen har ambisjoner om å være langt framme når det kommer til bærekraftig byutvikling, noe Asplan Viak har tatt på alvor i mulighetsstudien. For å legge om til en mer bærekraftig byutvikling må vi tilpasse byene våre et klima i endring, bygge robusthet i menneskeskapte og naturlige systemer, og skape gode, mangfoldige og inkluderende boområder. Dette er ingen enkel utfordring. Godsterminaltomta, med sin sentrale beliggenhet i Drammen, er imidlertid det perfekte stedet å utvikle en bærekraftig nyby for vår tid.

BÆREKRAFTIG BYSYSTEM. En byøkologisk forståelse innebærer at man ser byen som et hierarki av systemer, og forsøker å finne måter menneskeskapte og naturlige økosystemer kan fungere best mulig sammen. I mulighetsstudien foreslår vi å erstatte systemet av veier, gater og plasser med et nett av flerfunksjonelle, byøkologiske forbindelser. Disse forbindelsene er ikke bare effektive traseer for gående, syklende og kjørende, men gir rom til uformelle møteplasser, og sørger for en sammenhengende blågrønn bynatur. Både med og uten ny gangbro over jernbanen, vil de foreslåtte nye forbindelsene skape et tydelig og lesbart gatenett. Nybyen skal være et forbildeprosjekt innen bærekraftig byutvikling og innovative energiløsninger. Et foreslått prosess- og medvirkningsbasert miljøprogram, forankret i overordnede planer og BREEAM NOR, gir tydelig krav til oppfølging av de høye miljøambisjonene.

BÆREKRAFTIG BYLIV. Som en megler mellom prosjektområdet og den eksisterende Nybyen fra begynnelsen av 1900-tallet, foreslår vi en byøkologisk aktivitetspark, «Nysætra». Etter inspirasjon fra bl.a. Losæter i Oslo og «Les Parisculteurs» i Paris, blir dette et område som kombinerer urban dyrking med grønne møte- og arbeidsplasser. Kanskje Drammen kan få sin egen bybonde? Det verneverdige godsterminalbygget blir hjertet av Nysætra, med en lokal del tilhørende bydelens innbyggere, en del for mindre virksomheter knyttet til området og en åpen og offentlig del, som blir områdets ansikt utad, med en synlig og attraktiv forbindelse fra jernbanestasjonen og bussterminalen. For å skape grunnlaget for et bærekraftig byliv, foreslår vi en grundig kartlegging av reelle behov og aktører i området, som skal gi grunnlag for en felles steds- og identitetsbyggingsprosess med lokale, private og offentlige aktører. Denne prosessen vil også avgjøre om det er grunnlag for å få til et mer mangfoldig og alternativt botilbud i området, og hvilke sambruksmuligheter man har.

BÆREKRAFTIG BEBYGGELSE. Mulighetsstudien legger opp til et robust plangrep. Avhengigheter i hvert byggeområde er redusert til det minimale, og utbyggingen kan derfor gjennomføres etter en fleksibel og trinnvis utvikling. Første steg er å utvikle godsterminalbygget og parkområdet Nysætra som bylivsinkubatorer, og begynne stedsbyggingsprosessen. Dette vil gi et grunnlag for å utvikle resten av området. Det foreslås en stedstilpasset bebyggelse som forholder seg til omgivelsene og skaper gode nabolag med naturlig variasjon i bygningstyper/typologier. I kantsonene mot jernbanen og Kreftings gate vil en høy og tett utbygging skjerme planområdet mot støy og forurensning, uten at det går utover solforholdene. Lavere bebyggelse inne i kvartalene, mot villabebyggelsen i Nybyen og i de grønne områdene nær Smithestrøm er perfekt for felleshus eller alternative boligtilbud, som f.eks. kan inkludere selvbygging. Det fleksible grepet gjør at bebyggelsen i hvert felt kan utformes i tråd med behovene som avdekkes underveis i prosessen. I tillegg til variasjonen i utnyttelse og bygningstyper, er det store mulighetene til å variere offentlige, felles og private soner, både inne og ute, og legge til rette for sambruk. Det legges opp til en intensiv utnyttelse av uteområder. Alle uteområder, inkludert takene, blir tatt i bruk, som sosiale soner, blågrønne strukturer og/eller fornybar energiproduksjon. Mulighetsstudien viser at det under disse forutsetningene kan bygges over 1200 boliger og 2-3 barnehager på Bane NOR Eiendom sine tomter, i henhold til gjeldende krav til MUA, parkering og liknende, og 400 boliger i omkringliggende utbyggingsområder.