3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

11

Mulighetsstudie gondolbane Bjørvika – Ekeberg

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Bjørvika – Ekeberg, Oslo, Norge

Tidsrom

2018-2019

Om prosjektet

Idéen om en gondolbane til Ekeberg svever fortsatt. Traséen for en bane fra Bispevika er stadfestet i reguleringsplaner, men har ikke blitt realisert.


Pågående planlegging og utbygging av et av Norges største byutviklingsområder har flyttet og strukket den regulerte traséen slik at den ikke lenger er sammenhengende, og arealet ved Munchmuseet, der gondolbanens endestasjon skulle plasseres, er bygget igjen. Endestasjonen i Bjørvika er derfor per dags dato uavklart. 

 

Høsten 2018 ble Asplan Viak, sammen med Taubaneteknikk AS, tildelt oppdraget med å utarbeide en mulighetsstudie for gondolbane mellom Ekeberg og Bjørvika/Bispevika. Oslo kommune ønsker å få vurdert om det nå er fysisk og teknisk mulig å etablere en gondolbane på strekningen. Som en del av mulighetsstudien skal det i tillegg til de praktiske og tekniske sidene ved prosjektet, også belyses hvilke positive muligheter etablering av en gondolbane kan gi, og hvilket konfliktpotensial som er knyttet til ulike trasé-alternativer.

En gondolbane mellom Ekeberg og Bjørvika vil være en åpenbar attraksjon for turister og besøkende til Oslo. Utover rollen som en rendyrket turistattraksjon kan gondolbanen også ha betydning for byens egen befolkning, og generere nye reiser til tur- og rekreasjonsområdene på Ekeberg gjennom et bedret tilbud og en attraksjonseffekt for de som bor i Osloregionen. Disse effektene vil kanskje først og fremst oppstå dersom banen inngår i kollektivsystemet med tilvarende billett og pris som øvrige kollektivreiser.
 

Mellom Bjørvika og Ekeberg er det allerede et godt utviklet kollektivtilbud med hyppig frekvens og god kapasitet. Selv om gondolbaner i økende grad etableres som helintegrerte deler av byers kollektivsystem, er det også eksempler på baner der attraksjonen og opplevelsen er selve målet. Da den aktuelle endestasjonen for gondolbanen på Ekeberg ligger i et grøntområde langt fra boligområder, vil en gondolbane mellom Bjørvika og Ekeberg i første rekke være et slikt tilbud.
 

Mulighetsstudien viser at det er konfliktfylt å etablere en gondolbane i et byutviklingsområde etter at annen utbygging er planlagt og langt på vei ferdigstilt. I rapporten vurderes i alt 5 alternative traséer, hvor 2 av dem vurderes som aktuelle for videre utredning. Ingen alternativer er imidlertid fri for konflikt. Alle alternativer vil gi nærføring og eventuelt innsyn til eksisterende og fremtidige boliger, og samtidig påvirke viktige kulturbygg som Operaen og Munchmuseet. Gondolbanen vil også påvirke kulturminneverdier eller være i konflikt med pågående planer for utbygging som vanskeliggjør gjennomføring og koordinering mellom aktører.
 

Med utgangspunkt i de problemstillinger som tekkes frem i mulighetsstudien, vil Oslo kommune vurdere om det er aktuelt å gå videre med planene om gondolbane til Ekeberg.