Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet

Prosjektkategori

Evaluering

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Bergen kommune, Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, for å evaluere handlingsprogrammet «Ny energi rundt Damsgårdssundet».

«Ny energi rundt Damsgårdssundet» er et bredt anlagt byutviklingsprosjekt der Bergen kommune, Husbanken og flere private aktører inngikk et samarbeid om å skape en ny og attraktiv bydel basert på fremtidsrettet og bærekraftig utvikling. For å sikre gjennomføring ble det i 2007 utarbeidet et handlingsprogram som skisserer 7 temaområder med tiltak som skal gjennomføres. Tiltakene spenner fra store fysiske infrastrukturtiltak til mindre organisatoriske og sosiale tiltak.

Evalueringen av Ny energi har hatt tre hovedproblemstillinger; i hvilken grad forventningene til handlingsprogrammet «Ny energi rundt Damsgårdssundet» er tilfredsstilt, i hvilken grad målsettingene er oppnådd, og om slike handlingsprogram en god måte for Bergen kommune å realisere arealplaner og byutviklingsprosjekter på.

Evalueringen bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentstudier og dybdeintervju med aktører fra kommunen, samarbeidspartnere og nærmiljø.

Viktige forutsetninger for Ny energi har vært en aktiv kommunal tilretteleggingsrolle, engasjement og utholdenhet på flere nivå, dialog og medvirkning med nærmiljøet, innsats på tvers av kommunale sektorer og et fokus på fysiske tiltak i ulik skala sammen med sosial innsats. Svakheter ved satsingen har vært manglende bystyreforankring, manglende konsistens i handlingsprogrammet, liten avklaring av forventninger i styringsgruppen og en arealplanlegging som i større grad kunne vært designet med rekkefølgekrav som i større grad underbygget en områdemodell for finansiering av felles infrastruktur.

Evalueringen viser at Ny energi har bidratt til et koordinert og bredt byutviklingsløft som var den overordnede ambisjonen for satsingen. I Ny energi sees byutviklingsmuligheter med privat markedsbasert utbygging og levekårsutfordringer i sammenheng. Dette er unikt for Ny energi og skiller denne koordinerte satsingen fra de statlige finansierte områdeløftene som ikke omfatter de mulighetene som kan ligge i den markedsdrevne byutviklingen.