Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

01

02

Metodiske utfordringer ved analyser av levekår

Prosjektkategori

Analyse, bærekraft

Lokasjon

Rogaland

Tidsrom

2018

Om prosjektet

I forbindelse med den åttende levekårsundersøkelsen for Stavanger har Asplan Viak gjort en faglig vurdering av metoden som er brukt for å måle levekår i levekårssonene i kommunen.

Bruk av indikatorer kan være nyttig når man ønsker å måle status og utvikling over tid for forhold som ikke (enkelt) lar seg måle direkte. En «latent» variabel lar seg ikke observere direkte, men konstrueres ut fra en rekke andre kjennetegn eller variabler som er observert. I dette tilfellet kan vi oppfatte «levekår» eller «levekårsutfordringer» som «latent» og indikatorene som relevante observerbare variabler.

Levekårsundersøkelsen tjener flere formål. Den kan brukes som grunnlag for fordeling av midler i kommunen. Områder med større levekårsutfordringer vil i flere tilfeller prioriteres over andre områder når det gjelder offentlig finansierte tiltak for å bedre levekårene. Levekårsundersøkelsen kan også gi et utgangpunkt for å se på utvikling over tid og vil kunne brukes i evalueringer av ulike tiltak eller satsinger. Gitt det datagrunnlaget som finnes per i dag, vil det imidlertid ikke være mulig å sikkert skille virkninger av konkrete tiltak fra andre endringer i samme periode.

For å vurdere metoden som tidligere har blitt brukt i Stavanger og foreslå forbedringer er følgende problemstillinger drøftet:

  • Er det noen indikatorer som bør tas ut, endres eller tas inn? 
  • Hvordan sammenligne resultatene mellom sonene for en enkelt indikator?
  • Hvordan sammenfatte resultatene for mange indikatorer?
  • Hvordan sammenligne resultater over tid?

Blant anbefalingene i rapporten er at en ikke utarbeider en samlet indeks for levekår i kommunen. En indeks kan være en bra måte å sammenfatte informasjon fra mange ulike data/indikatorer, men det krever at alle indikatorene i indeksen har god kvalitet, fanger opp relevante forhold og vektes på en hensiktsmessig måte. Dersom dette ikke skjer, kan indeksen tåkelegge forholdene som den egentlig skulle belyse og bidra til mistolkning og/eller misbruk.

Det er også anbefalt å ta ut indikatorer som er sterkt korrelerte med andre levekårsindikatorer, og indikatorer der det er en uklar sammenheng med levekårsutfordringer. Å ha med flere indikatorer som fanger opp omtrent det samme, kan formidle et feilaktig inntrykk av større levekårsutfordringer enn som egentlig finnes i et område. Man bør også være varsom med bruk av indikatorer hvor kommunen har direkte påvirkningsmuligheter på praksisen som kan ligge til grunn for indikatoren.