Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - atkomst. Sett mot nordvest, fra Bugårdsbakken. Illustrasjon: Asplan Viak
Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - atkomst. Sett mot nordvest, fra Bugårdsbakken. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Stokke stasjon - atkomst. Sett fra Tassebekkveien. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stokke stasjon - atkomst. Sett fra Tassebekkveien. Illustrasjon: Asplan Viak.

02

Sandefjord stasjon i Gokstadkorridoren - atkomst. Sett fra Peter Castbergs gate. Illustrasjon: Asplan Viak.
Sandefjord stasjon i Gokstadkorridoren - atkomst. Sett fra Peter Castbergs gate. Illustrasjon: Asplan Viak.

03

Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - oversiktsperspektiv. Sett fra Mokollen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - oversiktsperspektiv. Sett fra Mokollen. Illustrasjon: Asplan Viak.

04

Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ høy stasjon. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ høy stasjon. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.

05

Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ med stasjon på terreng/litt hevet. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Indre havn-korridoren - alternativ med stasjon på terreng/litt hevet. Sett fra Bøkkerfjellet. Illustrasjon: Asplan Viak.

06

Larvik stasjon i Kongegatakorridoren - sett fra Storgata. Illustrasjon: Asplan Viak.
Larvik stasjon i Kongegatakorridoren - sett fra Storgata. Illustrasjon: Asplan Viak.

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

InterCity Tønsberg - Larvik

Prosjektkategori

Jernbane, planlegging, knutepunktutvikling

Lokasjon

Vestfold

Tidsrom

2015 - pågår

Om prosjektet

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Flere togavganger og kortere reisetid vil knytte byene tettere sammen og bidra til at veksten i persontrafikk kan tas med kollektivtransport. Nytt dobbeltspor på strekningen fra Tønsberg til Larvik inngår i denne satsingen.

Planlegging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik foregår i et nært samarbeid med Norconsult under navnet NOAV. Oppdraget omfatter planlegging av dobbeltspor fra Jarlsbergtunnelen i Tønsberg med stasjoner i Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik, fram til Kleivertunnelen i Larvik. Viktige mål for arbeidet er kort reisetid, høy kapasitet, regionvekst og by- og tettstedsutvikling, samt begrenset arealinngrep. Hensynet til kulturmiljø, naturmangfold, dyrket mark og nærmiljø er noen av de viktigste temaene i planarbeidet.

Vestfold har et rikt plante- og dyreliv, og hele tjue prosent av samlet areal er dyrket mark. Som følge av de naturgitte forholdene har fylket også en lang og rik historie. By- og tettstedstrukturen er tydelig, og regionen har langt på vei felles arbeids- og boligmarked. De tyngste befolknings- og arbeidsplasskonsentrasjonene på InterCity-strekningen Oslo-Skien ligger i tilknytning til byene og deres sentrum. Det er utfordrende å finne gode løsninger som sikrer sentral stasjonslokalisering samtidig som de nye dobbeltsporene skal tåle høye hastigheter, gi kort reisetid og holde investerings­kostnadene nede. Oppdraget utføres i et tett samarbeid mellom Norconsult og Asplan Viak, hvor Norconsult er kontrakts­ansvarlig. Asplan Viak har sentrale roller innenfor oppdragsledelse og prosjektstyring, tekniske fag og fag innenfor byutvikling, plan og konsekvensutredning.

Forstudiet ble gjennomført i perioden mars 2015 til april 2016. Planprogram­met for strekningen fra Stokke til Larvik ble fastsatt i desember 2017. Arbeidet med teknisk hovedplan som grunnlag for utarbeidelse av kommunedel­plan med konsekvensutredning for strekningen Stokke - Larvik sikter på kommunale vedtak i 2019.

Bane NORs nettsider kan stasjonsmodellene for stasjonsalternativene i Stokke, Sandefjord og Larvik utviklet av Norconsult og Asplan Viak studeres nærmere. Her ligger også oppdatert info om fremdrift.